Застосування інформаційних систем при плануванні виробництва свинини

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082

Автор
В.В. Замикула, кандидат наук з державного управління
О.І. Підтереба, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
С.Ю. Смислов, кандидат сільськогосподарських наук
М.В. Фидря, аспірант
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України

Анотація
Планування розвитку галузі свинарства, не залежно від його масштабу, завжди має ризики невідповідності з реально отриманими результатами господарської діяльності. Розроблені інформаційні системи дозволяють у короткий час, провівши комплексний аналіз, встановити зони ризику виробництва та визначити проектно-технологічні рішення, що дозволяють одержувати свинину на беззбитковій основі.

Ключові слова
свинарство, інформаційні системи, прогнозування, технологія, економічна доцільність

Стаття
В.В. Замикула, О.І. Підтереба, С.Ю. Смислов, М.В. Фидря. Застосування інформаційних систем при плануванні виробництва свинини

Список використаних джерел

 1. Аничин В. Л. Оценка переменных затрат методом обратной регрессии / В. Л. Аничин // Бюлл. Научных работ Белгородской государственной сельскохозяйственной академии. — Белгород, 2010. — Вып. 23. — С. 115—118.
 2. Відомчі норми технологічного проектування. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми): ВНТП-АПК-02.05. — К. : Мінагрополітики, 2005. — С. 98.
 3. Василенко В.Н. Методика расчетов основных производственных показателей при поточной и циклично-туровой системе опоросов : учебное пособие / В. Н. Василенко, О. Л. Третьякова, Н. В. Михайлов — Новочеркасск, 2003. — С. 38.
 4. Гармаш Е. Компютерная оптимиация рационов / Е. Гармаш // Тваринництво України. — 2008. — № 8. — С. 2—4.
 5. Гармаш Е. Компютерный расчет рецептов комбикормов для свиней / Е. Гармаш // Тваринництво України. — 2010. — № 1. — С. 9—12.
 6. Замикула В. В. Вплив рівня неосновних виробничих витрат на прибуткове ведення галузі свинарства / В. В. Замикула, В. М. Волощук. О. І. Підтереба // Свинарство. — 2013. — Вип. 62. — С. 165—169.
 7. Зуев Е. А. Программирование на языке Turbo Paskal 6.0, 7.0. / Е. А. Зуев. — М. : Радио и связь, 1993.
 8. Кобилянська О. М. Ризик як економічна категорія і його особливості в аграрному виробництві / О. М. Кобилянська // Економіка АПК. — 2008. — № 1. — С. 140—145.
 9. Михайлов Н. В. Методика расчета производственной программы свиноводческих селекционных центров / Н. В. Михайлов, И. Ю. Свинарев // Зоотехния. — № 1. — 2010. — С. 25—27.
 10. Планування, облік і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств. — Полтава, 2001. — С. 62.
 11. Смислов С. Ю. Використання інформаційних підсистем для прогнозування виробництва свинини у структурі триступінчастої селекційної піраміди / С. Ю. Смислов, О. І. Підтереба // Свинарство. — 2012. — Вип. 61. — С. 125—129.
 12. Формування нормативних витрат і доходів та баланси сільськогосподарської продукції в Україні та інших країнах світу / за ред. О. М. Шпичака. — К. : ІАЕ, 2003. — 484 с.

В.В. Замыкула, О.И. Подтереба, С.Ю. Смыслов, М.В. Фыдря. Применение информационных систем при планировании производства свинины.
Планирование развития отрасли свиноводства, независимо от его масштаба, всегда имеет риски несоответствия с реально полученными результатами хозяйственной деятельности. Разработанные информационные системы позволяют за короткое время, проведя комплексный анализ, установить зоны риска производства, и принять проектно-технологические решения, позволяющие получать свинину на безубыточной основе.

V. Zamykula, O. Pidtereba, S. Smyslov, M. Fydrya. The application of information systems at planning of pork production.
Planning of the development of pig breeding field, irrespective of its scale, always has the risks of the disparity with really obtained results of an economical activity. The elaborated information systems allow to determine zones of the risk of the production after a complex analysis in short time and to define the project – technological decisions, which allan to get pork on the without detriment base.