Вплив інфрачервоного опромінення на продуктивність поросят-сисунів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
619.613.636.3.424

Автор
А.О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Розглянуто вплив інфрачервоного опромінення на продуктивність поросят-сисунів. Встановлено, що використання опромінювача ІЧУФ-1 з дозою 500 Вт інфрачервоного світла з доповненням ультрафіолетового опромінення потужністю 15 Вт дозволить підвищити середню живу масу, абсолютний приріст живої маси за період дорощування, середньодобові прирости молодняку свиней.

Ключові слова
інфрачервоне опромінення, поросята-сисуни, жива вага, абсолютний приріст, середньодобовий приріст

Стаття
А.О. Бондар. Вплив інфрачервоного опромінення на продуктивність поросят-сисунів

Список використаних джерел

  1. Борщ М. С. Довідник з гігієни сільськогосподарських тварин / М. С. Борщ. — К. : Урожай, 1991. — С. 164.
  2. Загальна ветеринарна профілактика / [М. В. Демчук, О. В. Козенко, О. Г. Богачик та ін.]. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — С. 101.
  3. Колесень В. П. Эффективность различных способов обогрева поросят-сосунов / В. П. Колесень, И. М. Кукса // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. ВДАУ. — Вінниця, 2008. — Т. 1., Вип. 34. — С. 57.
  4. Тараненко Т. И. Динамика роста и сохранность поросят при использовании ультрафиолетового и узкополосного красного облучения / Т. И. Тараненко // Зоотехническая наука : сб. науч.трудов, посвященных 60-летию зоотехнической науки Беларуси. — Жодино, 2009. — Т. 44; Ч. 1. — С. 278.
  5. Гігієна тварин / М. В. Демчук, М. В. Чорний, М. П. Високос, Я. С. Павлюк. — К. : Урожай, 1996. — С. 262.
  6. Білай Д. В. Загальне тваринництво та технології виробництва продукції тваринництва з основами стандартизації / Д. В. Білай. — К. : Кондор, 2008. — 344 с.

А.А. Бондарь. Влияние инфракрасного излучения на продуктивность поросят-сосунов.
Рассмотрено влияние инфракрасного излучения на продуктивность поросят-сосунов. Использование излучателя ИЧУФ-1 с дозой 500 Вт инфракрасного света с дополнением ультрафиолетового излучения мощностью 15 Вт позволит увеличить среднюю живую массу, абсолютный прирост живой массы за период доращивания, среднесуточные приросты молодняка свиней.

A. Bondar. The influence of infrared radiation on the productivity of piglets.
The influence of infrared radiation on the productivity of piglets was considered. The use of the emitter IChUF-1 with a dose of 500 W infrared light with the addition of UV radiation power: 15 W will allow to increase the average live weight, the absolute increase of live weight during the rearing period, the average growth of young pigs.