Жива маса овець української гірськокарпатської породи у різні вікові періоди

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.3.082.061.8(477)

Автор
Т.В. Чокан, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН України, Львів

Анотація
Наведено результати досліджень динаміки росту живої маси, абсолютних і середньодобових приростів, відносної швидкості росту, кратності збільшення та напруги росту живої маси овець української гірськокарпатської породи у різних зонах розведення. Встановлено, що у всі вікові періоди вівці, яких розводять у низинній зоні, порівняно з ровесницями, яких розводять у гірській зоні, характеризуються вищими показниками живої маси.

Ключові слова
вівці, жива маса, абсолютний приріст, середньодобовий приріст, відносна інтенсивність росту, напруга росту, кратність збільшення живої маси

Стаття
Т.В. Чокан. Жива маса овець української гірськокарпатської породи у різні вікові періоди

Список використаних джерел

  1. Mecinski Z. Studia zootehniczne nad owca gorska na huculszczyzne / Z. Mecinski // Polska academia umiejetnosci. Prace rolniczo-lesne NR 29. — Krakow, 1938. — S. 6—30.
  2. Вівчарство України / В. М. Іовенко, П. І. Польська, О. Г. Антонець [та ін.]. — К. : Аграрна наука, 2006. — 614 с.
  3. Федорюк М. Д. Економічна ефективність розвитку вівчарства у Карпатському регіоні / М. Д. Федорюк, Л. Й. Височанська // Вісник аграрної науки. — К. : Аграрна наука, 2010. — № 11. — С. 69—72.
  4. Біологічні та господарсько-корисні ознаки гірськокарпатських овець з вовною природного забарвлення / І. А. Макар, В. В. Гуменюк, М. В. Мартищук [та ін.]. — Львів : Афіша, 2004. — С. 8—23.
  5. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. — М. : Колос, 1969. — 256 с.

Т.В. Чокан. Живая масса овец украинской горнокарпатской породы в разные возрастные периоды.
Приведены результаты исследований динамики роста живой массы, абсолютных и среднесуточных приростов, относительной скорости роста, кратности увеличения и напряжения роста живой массы овец украинской горнокарпатской породы в разных зонах разведения. Установлено, что во все возрастные периоды овцы, которых разводят в низинной зоне, по сравнению сровесницами, которых разводят в горной зоне, характеризуются более высокими показателями живой массы.

T. Chоkan. Live weigh tof Ukrainian Mountain Carpathian sheep in different age periods.
The data of body weight gaining dynamics, absolute and average daily body weight gain, relative growth, multiplicity and tension of body weight growth of Ukrainian Mountain Carpathian sheep in different zones of their breeding were presented.It was found that in all ages the sheep that they breeding in low land are a compared topeers who were raised in the mountainous area characterized by a higher body weight.