Жирнокислотний склад м’язової тканини свиней при згодовуванні ферментних препаратів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.637.5.64

Автор
А.В. Гуцол, доктор сільськогосподарських наук, професор
Вінницький національний аграрний університет, Україна

Анотація
Показано, що згодовування молодняку свиней ферментних препаратів мацеробациліну, мацерази, мультиензимних композицій МЕК-1, МЕК-5, міновіту та мінази по-різному впливає на жирнокислотний склад м’язової тканини. Із 15 жирних кислот пріоритетне збільшення вмісту спостерігається у пальмітинової та пальміто-олеїнової, а зменшення – у стеаринової і олеїнової жирних кислот.

Ключові слова
ферментні препарати, свині, згодовування, жирні кислоти

Стаття
А.В. Гуцол. Жирнокислотний склад м’язової тканини свиней при згодовуванні ферментних препаратів

Список використаних джерел

  1. Кононський О. І. Біохімія ліпідів / О. І. Кононський // Біохімія тварин. — К. : Вища школа, 2006. — С. 72—93.
  2. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. — М. : Колос, 1969. — 352 с.
  3. Фізіологія сільськогосподарських тварин / [В. В. Науменко, А. С. Дячинський, В. Ю. Демченко, І. Д. Дерев’янко ]. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — С. 213—219.

А.В. Гуцол. Жирнокислотный состав мышечной ткани свиней при скармливании ферментных препаратов.
Показано, что скармливание молодняка свиней ферментных препаратов мацеробацилина, мацеразы, мультиэнзимных композиций МЭК-1, МЭК-5, миновита и миназы по-разному влияет на жирнокислотный состав мышечной ткани. Из 15 жирных кислот приоритетное увеличение содержания наблюдается в пальмитиновой и пальмито-олеиновой, а уменьшение – в стеариновой и олеиновой жирных кислот.

A. Hutsol. Fatty acid composition of muscle tissue of pigs fed with enzyme preparations.
It is shown that feeding young pigs with enzymes macerobacellin, Matseraza, multienzyme compositions MEK-1, MEK-5, and minovitu minazy differently affecting fatty acid composition of muscle tissue. The 15 of prefered amino acids showed an increase in palmitic and oleic-palmito, and a decrease in stearic and oleic fatty acids.