Характеристика якісних показників яловичини бугайців різної вгодованості

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636. 22/28.082.033

Автор
Л.О. Стріха, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Г.С. Григор’єва, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Викладено результати досліджень впливу вгодованості бугайців української червоної молочної породи на якісні показники яловичини. Встановлено, що кращими показниками характеризувалась яловичина бугайців з високою живою масою.

Ключові слова
бугайці, вгодованість, яловичина, активна кислотність, вологоутримуюча здатність, питома вага, ніжність

Стаття
Л.О. Стріха, Г.С. Григор’єва. Характеристика якісних показників яловичини бугайців різної вгодованості

Список використаних джерел

  1. Розведення сільськогосподарських тварин / [Й. З. Басовський, В. П. Буркат, Д. Т. Вінничук та ін.] ; за ред. Й.З.Басовського. — Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2001. — 400 c.
  2. Кравців Р. Й. Яке м’ясо цінніше? Функціонально-технологічні властивості яловичини, виробленої із застосуванням біологічно активних речовин / Р. Й. Кравців, М. З. Паска, М. Г. Личук // Мясной бизнес. — 2006. — № 3. — С. 102—103.
  3. Шкурин Г. Т. Забійні якості великої рогатої худоби / Г. Т. Шкурин, О. Г. Тимченко, Ю. В. Вдовиченко // Методики досліджень. — К. : Аграрна наука, 2002. — 50 с.
  4. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. — М. : Колос, 1969. — 256 с.

Л.А. Стриха, А.С. Григорьева. Характеристика качественных показателей говядины бычков разной откормленности.
Изложены результаты исследований влияния откормленности бычков украинской красной молочной породы на качественные показатели говядины. Установлено, что лучшими показателями характеризовалась говядина бычков с высокой живой массой.

L. Strikha, A. Grygoreva. Description of quality indexes of bulls with different mass.
The results of researched influence of fattened bulls of Ukrainian red suckling breed are expounded on the quality indexes of beef are given. It is set that the best indexes had the bull with high living маss.