Вплив мінеральних добрив на поживний режим грунту та урожайність післяжинивних посівів проса в агромеліоративному полі рисової сівозміни

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
631.8.022.3:633.171:633.18:626.8421

Автор
Н.М. Єфімова, кандидат сільськогосподарських наук
Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Анотація
У статті наведено результати досліджень з визначення впливу мінеральних добрив на вміст рухомих елементів живлення у ґрунті та урожайність проса при вирощуванні його у післяжнивних посівах із застосуванням зрошення способом затоплення.

Ключові слова
просо, мінеральні добрива, агромеліоративне поле, урожайність

Стаття
Н.М. Єфімова. Вплив мінеральних добрив на поживний режим грунту та урожайність післяжинивних посівів проса в агромеліоративному полі рисової сівозміни

Список використаних джерел

  1. Вожегова Р. Перспективи зерновиробництва на зрошуваних землях півдня України / Р. Вожегова, В. Найдьонова, М. Малярчук // Аграрний тиждень України. — 2012. — № 4. — С. 9—10.
  2. Чехов А. В. Подбор культур и агротехнические условия получения двух урожаев в год с орошаемого гектара Крымской области : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. / А. В. Чехов — Херсон, 1987.
  3. Ушкаренко В. О. Просо – на півдні України / В. О. Ушкаренко, О. В. Аверчев — Херсон : Олді плюс, 2007. — 196 с.
  4. Мазоренко Д. І. Ефективність технологій вирощування круп’яних та олійних культур / Д. І. Мозоренко, Г. Є. Мазнєва. — Харків, 2007. — 232 с.
  5. Круп’яні культури / [Д. Я. Єфименко, І. В. Яшовський, Б. І. Лактіонов, І. М. Фрич] ; За ред. І.В. Яшовського. — К. : Урожай, 1982. — 160 с.
  6. Яшовский И. В. Значение культуры и ее биологические свойства. В кн.: Сортовая агротехника зерновых культур / Под общ. ред. Н.А. Федоровой. — К. : Урожай, 1983. — С. 240—241.
  7. Аверчев О. В. Круп’яні культури в агромеліоративному полі рисової сівозміни / О. В. Аверчев — Херсон : Олді плюс, 2008. — 158 с.
  8. Аверчев О. В. Оцінка стійкості сортів проса до посухи, засолення ґрунту і толерантності до мочаристих ґрунтів / О. В. Аверчев, Л. О. Бойко, Л. А. Криницька // Агрохімія і ґрунтознавство. Книга друга. — Харків, 2006. — С. 201—203.

Н.Н. Ефимова. Влияние минеральных удобрений на питательный режим почвы и урожайность послежнивных посевов проса в агромелиоративном поле рисового севооборота.
В статье приведены результаты исследований влияния минеральных удобрений на содержание подвижных элементов питания в почве и урожайность проса при выращивании его в послежнивных посевах с использованием орошения способом затопления.

N. Efimova. Infl uence of mineral fertilizers on the nutrient regime of soil and crop yield crops of millet in the agromeliorative field of rice crop rotation.
The article presents the results of studying the influence of mineral fertilizers on the contents of mobile nutrients in the soil and yield of millet when growing in his stubble crops with the use of irrigation by flooding.