Динаміка росту і розвитку перепелів при вирощуванні з використанням наносрібла

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
598.261.7:636.083

Автор
В.І. Гроза, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті висвітлено результати досліджень живої маси, середньодобових та відносних приростів перепелів породи фараон, яких випоювали срібловмістимим препаратом “Аргенвіт”. Встановлено, що розчин наносрібла з концентрацією 0,02% має позитивний вплив на динаміку росту і розвитку молодняку перепелів.

Ключові слова
перепели, жива маса, прирости, срібло

Стаття
В.І. Гроза. Динаміка росту і розвитку перепелів при вирощуванні з використанням наносрібла

Список використаних джерел

  1. Бігун Ю. П. Вплив пробіотика “Капро” на фізіологічний стан і неспецифічну резистентність організму курок-несучок у різні вікові періоди продуктивності / Ю. П. Бігун, П. П. Бігун // Зб. наукових праць ВНАУ. — Вінниця, 2010. — Вип. 4 (44). — С. 124—129.
  2. Борисевич В. Б. Комплексний екзо- і ендогенний дезінфікант “Шумерське срібло” при вирощуванні бройлерів / В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, М. В. Косілов // Зб. матеріалів ХІІ Укр. конференції по птахівництву з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасного птахівництва”. — Харків, 2011. — С. 45—50.
  3. Зинина Е. Н. Морфологические показатели качества яиц при выпаивании коллоидного серебра курам-несушкам / Е. Н. Зинина, С. А. Алексеева // Весник Ветеринарии. — Ставрополь, 2012. — № 63 (4/2012). — С. 129—131.
  4. Зинина Е. Н. Коррекция местных факторов защиты и микробиоценоза желудочно-кишечного тракта при использовании коллоидного серебра цыплятами / Е. Н. Зинина, С. А. Алексеева // Global problem of the state, reproduction and use of natural resources of the planet earth : Materials digest of the XXVIII International Research and Practice Conference and the II stage of Championships in research analytics in biological, veterinary and agricultural science. Earth sciences. (London, July 13-18, 2012). — Украина, 2012. — С. 33—34.
  5. Иванова Р. Н. Яичная продуктивность и мясные качества перепелов при применении пробиотиков : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с-х.наук : 06.02.10 “Частная зоотехния” / Р. Н. Иванова. — Чебоксары, 2012. — 22 с.
  6. Кучерук М. Д. Лікувальна та профілактична дія колоїдних розчинів наночастинок срібла [Електронний. ресурс] / М. Д. Кучерук, В. В. Соломонов, Д. А. Засєкін. — Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/veterinary-medicine-and-pharmaceuticals/veterinary-medicine-and-zooengineers/2651-kucheruk-md-solomonbb-zaskn-yes — Назва з екрану.
  7. Пробіотик і адаптаційна здатність перепілів в умовах інтенсивної технології / В. І. Бесулін, І. В. Меркулова, В. М. Гордієнко та ін. // Сучасне птахівництво. — 2012. — № 4 (113). — С. 24—28.
  8. Тухфатова Р. Ф. Гематологические показатели кур при использовании препарата на основе серебра [Електронний. ресурс] / Р. Ф. Тухфатова, Е. В. Бессарабова — Режим доступу : http://www.vniipp.ru/images/statya/0113/t39.pdf — Назва з екрану.
  9. Характеристика стабільності та антимікробної дії колоїдних розчинів наночастинок срібла [Електронний ресурс] / Ю. Г. Бондаренко, Л. І. Білик, О. С. Джулай, та ін. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/19_AND_2012/Medecine/9_114108.doc.htm — Назва з екрану.

В.И. Гроза. Динамика роста и развития перепелов при выращивании с использованием наносеребра.
В статье отражены результаты исследований живой массы, среднесуточных и относительных приростов перепелов породы фараон, которые принимали серебросодержащий препарат “Аргенвит” с водой. Установлено, что раствор наносеребра с концентрацией 0,02% оказывает положительное влияние на динамику роста и развития молодняка перепелов.

V. Groza. Dynamics of growth and development of quail using nanosilver.
The article presents the results of studies of live weight, average daily relative growth quail breed pharaoh, they drank water which includes silver contain “Argenvit”. It is founded that nanosilver solution with a concentration of 0,02% has a positive infl uence on the dynamics of height and development of young quail.