Визначення діючої сили еластичного бича на коренеплід цукрового буряка

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
УДК 631.358.42

Автор
А.Ю. Ліннік, кандидат технічних наук
ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”

Анотація
У статті наведено дослідження процесу взаємодії еластичного очисного елемента з голівкою коренеплоду. Визначено значення сили, що діє на корінь з боку очисника.

Ключові слова
очисник, коренеплід, цукровий буряк

Стаття
А.Ю. Ліннік. Визначення діючої сили еластичного бича на коренеплід цукрового буряка

Список використаних джерел

  1. Погорелый Л. В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз / Л. В. Погорелый, Н. В. Татьянко. — К. : Феникс, 2004. — 232 с.
  2. Хелемендик М. М. Напрями і методи розробки робочих органів сільськогосподарських машин / М. М. Хелемендик. — К. : Аграрна наука, 2001. — 280 с.
  3. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия / К. Джонсон. — М. : Мир, 1989. — 510 с.
  4. Ліннік А. Ю. Кінематика ротаційного очисника головок коренеплодів / А. Ю. Ліннік, В. П. Ковбаса, В. О. Соломка // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження — 2008. — № 12. — Т. 2 — С. 201—207.

А.Ю. Линник. Определение действующей силы эластического бича на корнеплод сахарной свеклы.
В результате кинематических исследований взаимодействия ротационного доочистителя головок корнеплодов с лопаcтево-пальцевыми рабочими органами получено значение силы, действующей на корень со стороны очистителя исходя из условия, что интеграл силы, переданной очистителем, уравновешивается кинетической энергией, переданной корню.

A. Linnik. Determination of operating force of elastic whip on the root crop of sugar beet.
At the results of the kinematic studies of the interaction of the rotary head cleaner roots with fi nger working bodies is gained the value of the force which acts on the square by the cleaner from the condition that the integral of force of transmitted scold cleaner with balanced kinetic energy transferred to the root.