Агроекологічні аспекти вирощування гібридів соняшнику в умовах Південного Степу України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
633.854.78(477.4)

Автор
Н.В. Маркова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено наукове і практичне значення, актуальність вивчення впливу агроекологічних умов на ріст та розвиток рослин гібридів соняшнику, рівень їх конкурентоспроможності в біоценозі посівів, використання природних теплових ресурсів і формування високої продуктивності. Встановлено, що на агроекологічні особливості упродовж вегетації гібридів соняшнику впливають строки сівби, заходи боротьби з бур’янами та погодні умови.

Ключові слова
соняшник, гібриди, строки сівби, ріст та розвиток, теплозабезпеченість, продуктивність

Стаття
Н.В. Маркова. Агроекологічні аспекти вирощування гібридів соняшнику в умовах Південного Степу України

Список використаних джерел

  1. Маркова Н. В. Особливості водоспоживання гібридів соняшнику / Н. В. Маркова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2008. — Том. 2, Вип. 3 (46). — С. 149—153.
  2. Поляков О. І. Вплив строків посіву і густоти стояння рослин на урожайність і масу насіння / О. І. Поляков // Збірник наукових праць. Інститут олійних культур УААН. — 1999. — Вип. 4. — С. 193—198.
  3. Ткаліч І. Д. Урожайність та якість насіння соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в умовах Степу України / І. Д. Ткаліч, О. О. Коваленко // Бюлетень інституту зернового господарства. — 2003. — № 21—22. — С. 96—101.
  4. Троценко В. І. Залежність продуктивності соняшнику від тривалості вегетаційного періоду / В. І. Троценко, Г. О. Жатов, О. Г. Жатов // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2003. — Вип. 7. — С. 117—121.
  5. Харченко М. І. Вплив строків сівби та глибини заробки насіння на польову схожість і тривалість між фазних періодів гібридів соняшнику / М. І. Харченко, В. В. Турчин // Науково-технічний бюлетень. Українська академія аграрних наук. Інститут олійних культур. — 1994. — Вип. 1. — С. 108—121.

Н.В. Маркова. Агроэкологические аспекты выращивания гибридов подсолнечника в условиях южной Степи Украины.
Исследовано научное и практическое значение, актуальность изучения влияния агроэкологических условий на рост и развитие растений гибридов подсолнечника, уровень их конкуренции в биоценозе посевов, использование природных тепловых ресурсов и формирование высокой продуктивности. Установлено, что на агроэкологические особенности во время вегетации гибридов подсолнечника влияют сроки сева, меры борьбы с сорняками, а также погодные условия.

N. Markova. Agroecological aspects of cultivation of hybrids of sunfl ower in the conditions of Southern step of Ukraine.
Scientifi c and practical value of infl uence of agroecological conditions on growth and development of plants of hybrids of sunfl ower, level of their competition at a biocenosis of crops, use of natural thermal resources and formation of high effi ciency are investigated. It is established that agroecological features during vegetation hybrids of sunfl ower can be affected by sowing time, measures of fight with pests and weather conditions.