Перспективи стабілізації цінової ситуації в галузі тваринництва

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.532:338.439.5:637

Автор
Л.В. Сус, аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет

Анотація
У статті досліджено проблеми формування та регулювання цін у ринкових умовах господарювання на продукцію тваринництва. Визначено специфіку ціноутворення в галузі тваринництва. За результатами дослідження окреслено проблему диспаритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію. Надано низку пропозицій щодо оптимальних шляхів ціноутворення в галузі тваринництва та висвітлено роль держави у регулюванні цих процесів.

Ключові слова
ціна, ціноутворення, індекс ціни, диспаритет цін, тваринництво

Стаття
Л.В. Сус. Перспективи стабілізації цінової ситуації в галузі тваринництва

Список використаних джерел

  1. Рябенко Г. М. Державна підтримка сільського господарства у країнах з розвиненою економікою / Г. М. Рябенко // Інвестиційна економіка. — 2010. — № 3 (17). — С. 283—285.
  2. Про ціни та ціноутворення [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2012 р. № 5007 — VI. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
  3. Про державну підтримку сільського господарства [Електронний ресурс] : Закон України від 24 червня 2004 р. № 1877-ІV — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
  4. Бурдейна Н. М. Ціноутворення і ціни на продукцію сільського господарства / Н. М. Бурдейна // Економіка харчової промисловості. — 2011. — № 4. — С. 67—70.
  5. Микитюк В. М. Відродження галузі скотарства в умовах ринкових трансформацій : монографія / В. М. Микитюк. — Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2012. — 508 с.
  6. Індекси цін виробників : [статистичний збірник ] / за ред. Н. С. Власенко ; Державна служба статистики України. — К., 2013. — 232 с.
  7. Державне регулювання цін на молоко: популізм замість рішень? [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://blog.liga.net/user/ieremeev/article/11175.aspx
  8. Стан аграрного виробництва та аграрного бізнесу в Україні // Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження про розвиток аграрного сектора економіки в Україні / За ред. О. Кобзева. — К., 2002.

Л.В. Сус. Перспективы стабилизации ценовой ситуации в отрасли животноводства.
В статье исследованы проблемы формирования и регулирования цен в рыночных условиях ведения хозяйства на продукцию животноводства. Определена специфика ценообразования в отрасли животноводства. По результатам исследования очерчена проблема диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Приведен ряд предложений относительно оптимальных путей ценообразования в отрасли животноводства и отражена роль государства в регулировании этих процессов.

L. Sus. Perspectives of stabilization of price situation in the livestock industry.
This article analyzes problems of the formation and regulation of prices for animal products under the market conditions. The specifi city of pricing in the livestock industry is defi ned. The dynamics of prices for meat, milk, eggs, and wool for 2008-2012 is shown and analyzed. The study outlines the problem of disparity in the prices for agricultural and industrial products. A number of suggestions on the best ways of pricing in the livestock industry are provided and the role of the state in regulating these processes is highlighted.