Актуальні проблеми виробництва продукції багаторічних трав на півдні України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.439:633.3(477.7)

Автор
Н.В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено питання розвитку виробництва сіна і зеленої маси багаторічних трав на півдні України. Розраховано окремі показники енергетичної ефективності виробництва сіна багаторічних трав. Встановлено переваги безпокривної сівби люцерни порівняно з сівбою її під покрив ячменю ярого.

Ключові слова
багаторічні трави, сіно, зелена маса, зібрана площа, валовий збір, урожайність, коефіцієнт енергетичної ефективності

Стаття
Н.В. Цуркан. Актуальні проблеми виробництва продукції багаторічних трав на півдні України

Список використаних джерел

  1. Цуркан Н. В. Розвиток виробництва сіна багаторічних трав на півдні України / Н. В. Цуркан // Вісник ХНАУ. — 2013 — С. 187—193.
  2. Цуркан Н. В. Ретроспектива та сучасний стан виробництва зеленої маси багаторічних трав у сільськогосподарських формуваннях Півдня України / Н. В. Цуркан // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2013 — № 82. — С. 340—345.
  3. Червен І. І. Роль інновацій у вирощуванні багаторічних трав та підвищенні ефективності господарювання агропідприємств / І. І. Червен, Н. В. Цуркан, В. О. Дорожинець // Наук. праці Півд. філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет” : Економічні науки. — Сімферополь : ВД АРІАЛ, 2013. — Вип. 152. — С. 59—65.
  4. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2011 році [Електронний ресурс] : Статистичний бюлетень — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua

Н.В. Цуркан. Актуальные проблемы производства продукции многолетних трав на юге Украины.
Исследованы вопросы развития производства сена и зеленой массы многолетних трав на юге Украины. Приведены отдельные показатели энергетической эффективности выращивания этих трав на сено. Установлено преимущество беспокровного посева люцерны по сравнению с посевом ее под покров ячменя ярового.

N. Tsurkan. Current problems of production of perennial grasses in southern Ukraine.
The problems of developing the production of hay and green mass of perennial grasses in southern Ukraine have been studied. Particular numbers of Energy Efficiency for growing have been shown. The advantages of uncoated alfalfa sowing are set in comparison with sowing it under cover of spring barley.