Аналіз державної підтримки рослинництва в Україні

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
351.823.1:633

Автор
Т.М. Висоцький, аспірант
Науковий керівник – к.е.н., доцент О.А. Ковтун
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
Розглянуто основні статті розподілу бюджету Міністерства аграрної політики та продовольства України, спрямовані на підтримку рослинництва. Проаналізовано зміну фінансування заходів підтримки рослинництва протягом 2008-2014 рр. Оцінено рівень державної підтримки рослинництва в Україні.

Ключові слова
державна підтримка, бюджет, рослинництво, Україна

Стаття
Т.М. Висоцький. Аналіз державної підтримки рослинництва в Україні

Список використаних джерел

  1. Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010 р.) за 2012 рік [Електронний ресурс] / ред. О. М. Прокопенко ; Держ. Служба статистики України. — К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
  2. Про Державний бюджет України на 2012 рік [Електронний ресурс] : Закон України за станом на 1.02.2014 р. / Верховна Рада України — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17
  3. Про Державний бюджет України на 2013 рік [Електронний ресурс] : Закон України за станом на 1.02.2014 р. / Верховна Рада України — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5515-17
  4. Про Державний бюджет України на 2014 рік [Електронний ресурс] : Закон України за станом на 1.02.2014 р. / Верховна Рада України — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48267
  5. Рынок овощей и фруктов в Украине / [Т. Н. Высоцкий, В. И. Лапа, Р. Н. Сластён и др.]. — К. : Украинский клуб аграрного бизнеса, 2011 — 96 с.
  6. Найбільші холдинги в аграрному секторі України / [Т. В. Гагалюк, В. І. Лапа, Р. М. Сластьон та ін.]. — К. : Український клуб аграрного бізнесу, 2012 — 123 с.

Т.Н. Высоцкий. Анализ государственной поддержки растениеводства в Украине.
Рассмотрены основные статьи распределения бюджета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, нацеленные на поддержку растениеводства. Проанализированы изменения финансирования мер поддержки растениеводства на протяжении 2008-2014 гг. Дана оценка уровеня государственной поддержки растениеводства в Украине.

T. Vysotsky. Analysis of state support of crop production in Ukraine.
The main fi nancial budget measures of the Ministry of agrarian policy and Food of Ukraine which are focused on crop production support are reviewed. The changes in fi nancing crop production support measures during 2008-2014 are analyzed. The level of state support of crop production in Ukraine is evaluated.