Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
338.43:635.07:504.03(477)

Автор
О. І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Ю. І. Юрченко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто особливості та принципи екологічно чистого виробництва продукції. Проаналізовано динаміку розвитку органічного землеробства в країні. Досліджено окремі показники ринку органічної продукції у розвинутих країнах. Визначено національні пріоритети та механізми державного регулювання у сфері екологічно чистого виробництва.

Ключові слова
екологічний, раціональне використання, продукція, виробництво

Стаття
О. І. Котикова, Ю. І. Юрченко. Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні.

Список використаних джерел

  1. Шевченко О. Органік в Україні / О. Шевченко // Економіка АПК. — 2012. — № 11. — С. 12.
  2. Зинченко С. Возможности органики / С. Зинченко // Агро Перспектива. — 2013. — № 9 (116). — С. 34—37.
  3. Ільків Л. Екологічно чисте виробництво: зарубіжний досвід та Україна [Електронний ресурс] / Л. Ільків — Режим доступу : http://conftiapv.at.ua/publ/konf_26_27_kvitnja_2012_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/41_1_0_1931
  4. Заіка В. Екологічно чисте виробництво / В. Заіка // Наука й економіка. — 2012. — № 4 (28). — С. 39.
  5. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції : Закон України від 3 вересня 2013 року № 425 / Верховна Рада України.

Е. И. Котикова, Ю. И. Юрченко. Внедрение экологически чистого производства продукции сельского хозяйства в Украине.
В статье рассмотрены особенности и принципы экологически чистого производства продукции. Проанализирована динамика развития органического земледелия в стране. Исследованы отдельные показатели рынка органической продукции в развитых странах. Определены национальные приоритеты и механизмы государственного регулирования в сфере экологически чистого производства.

E. Kotikova, Y. Yurchenko. Introduction of environmentally friendly agricultural production in Ukraine.
The article reviews the features and principles of cleaner production. The dynamic development of organic farming in the country. The particular market indicators of organic products in developed countries. The national priorities and mechanisms of state regulation in the field of cleaner production are identified.