Нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
338.24

Автор
В. І. Криленко, кандидат економічних наук, доцент, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора економіки України, проведено узагальнення, що дозволило сформулювати власну позицію з питань ефективності регуляторної політики у сфері економічної безпеки аграрного сектора.

Ключові слова
регуляторна політика, економічна безпека аграрного сектора, методи регуляторної політики, ефективність регуляторної політики, аграрний сектор економіки

Стаття
В. І. Криленко. Нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора.

Список використаних джерел

 1. Варналій З. С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва / З. С. Варналій, І. С. Кузнецова. — К. : Ін-т екон. прогнозув., 2002. — 104 с.
 2. Крайник О. П. Регуляторна політика як інструмент активізації процесів регіонального соціально-економічного розвитку / О. П. Крайник, І. Я. Чугунов // Наукові праці НДФІ. — 2006. — Вип. 1. — С. 3—12.
 3. Семчик В. І. Правові аспекти аграрної політики і аграрної реформи в Україні / В. І. Семчик // Організаційно правові питання аграрної реформи в Україні / За ред. В. І. Семчика. — К., 2003. — С. 20.
 4. Ломакіна І. Ю. Принципи державно-правового регулювання сільського господарства України / І. Ю. Ломакіна // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2009. — № 3. — С. 8—94.
 5. Державноправове регулювання сільського господарства / В. З. Янчук, В. І. Андрейцев, С. Ф. Василюк та ін. ; За ред. В. З. Янчука // Аграрне право України. — 2000. — С. 190—202.
 6. Мамутов В. К. Системный подход к стимулированию повышения эффективности промышленного производства / В. К. Мамутов // Экономика и право. — К., 2003. — С. 23—24.
 7. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України. — К. : НІСД, 2011. — 39 с.
 8. Конституція України. Прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.
 9. Про основи національної безпеки [Електронний ресурс] : Закон України — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/96415
 10. Про боротьбу з корупцією [Електронний ресурс] : Закон України — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356/95вр
 11. Про захист від недобросовісної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон України — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/236/96вр
 12. Тригуб А. Ю. Законодавче забезпечення національної продовольчої безпеки України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / А. Ю. Тригуб — Режим доступу : http://elibrary.nubip.edu.ua/12996/1/11tay.pdf
 13. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-ІУ // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.
 14. Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс] : указ Президента України від 12 лютого 2007 р. № 105/2007 — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/105/2007
 15. Про основні засади державної аграрної політики України на період до 2015 року : Закон України від 18 жовтня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 1. — Ст. 1.
 16. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 // Офіц. вісн. України. — 2007. — № 3. — Ст. 215.
 17. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24 червня 2004 р. № 18-ІУ // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 49. — Ст. 52.
 18. Про ветеринарну медицину : Закон України від 25 червня 1992 р. № 2498-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36. — Ст. 531.
 19. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів [Електронний ресурс] : Закон України від 31 травня 2007 р. № 1103-16 — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1103-16
 20. Роздайбіда О. В. Економіко-правові засади сучасного державного регулювання економіки АПК України [Електронний ресурс] / О. В. Роздайбіда — Режим доступу : archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnyua_etp/2011_2/1_
 21. Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” та продовольчу безпеку України : Постанова Верховної Ради України // Офіційний вісник України. — 2000. — № 26. — С. 42. — ст. 1083.

В. И. Крыленко. Нормативно-правовые особенности регулирования экономической безопасности аграрного сектора.
В статье рассмотрены нормативно-правовые особенности регулирования экономической безопасности аграрного сектора экономики Украины, проведено обобщение, которое позволило сформулировать собственную позицию по вопросам эффективности регуляторной политики в сфере обеспечения экономической безопасности аграрного сектора.

V. Krylenko. Legal regulation of agricultural sector’s economic security.
The article discusses legal regulation of economic security of Ukrainian agricultural sector. The generalization that has allowed formulating own position on the effectiveness of regulatory policy in the sphere of economic security of the agricultural sector was made.