Діагностика соціально-економічного стану регіону

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
353.9

Автор
О. В. Лазарєва, кандидат економічних наук, доцент
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Анотація
У статті висвітлено питання діагностики соціально-економічного стану регіону, запропоновано компоненти та індикатори управління регіональним розвитком. Встановлено, що для дослідження проблеми регіональної діагностики необхідно врахувати не тільки економічні, а й соціальні та екологічні показники. Подано аргументи доцільності факторного аналізу та побудови динамічних рядів для обґрунтування регіонального розвитку.

Ключові слова
концепції діагностики, напрямки регіонального розвитку, індикатори управління регіональним розвитком, показники управління регіональним розвитком, компоненти управління регіональним розвитком

Стаття
О. В. Лазарєва. Діагностика соціально-економічного стану регіону.

Список використаних джерел

  1. Вишиванюк М. В. Обгрунтування пріоритетності соціальної спрямованості розвитку регіону як основи сталого розвитку / М. В. Вишиванюк // Наукові праці. Державне управління. — Миколаїв, 2012. — Том 194, Вип. 182. — С. 15—19.
  2. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. — НІДС, 2007. — 768 с.
  3. Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства : [монографія] / Л. А. Костирко — [2-ге вид., перероб. і доп.]. — Х. : Фактор, 2008. — 336 с.
  4. Лазарєва О. В. Регіональна політика: стан, проблеми розвитку на стратегічних засадах / О. В. Лазарєва // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. — Вип. 190, Т. 102. Державне управління. — С. 140—143.
  5. Лазарєва О. В. Розвиток екологобезпечного природокористування в регіоні / О. В. Лазарєва // Наукові праці. Економічні науки : науково-методичний журнал. — Миколаїв : МДГУ, 2008. — Т. 99, № 86. — С. 124—129.
  6. Пила В. І. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / В. І. Пила // Університетські наукові записки. — 2007. — № 3 (23). — С. 163—166. — Режим доступу : www.univer.km.ua
  7. Пікула М. М. Роль стратегічного управління в практиці державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів [Електронний ресурс] / М. М. Пікула // Економічний простір. — 2008. — № 17. — С. 117—126. — Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_17/pikula.pdf
  8. Сангадиева И. Г. Стратегическое управление региональными социально-экономическими системами / И. Г. Сангадиева // Известий Иркутской государственной экономической академии. — 2005. — № 1 (42). — С. 56—60.
  9. Толстых О. В. Мировой опыт стратегического управления регионами: критерии и показатели / О. В. Толстых // Экономика Крыма. — 2010. — № 2 (31). — С. 51—56.

Е. В. Лазарева. Диагностика социально-экономического состояния региона.
В статье исследованы вопросы диагностики социально-экономического состояния региона, предложены компоненты и индикаторы управления региональным развитием. Установлено, что для исследования проблемы региональной диагностики необходимо учитывать не только экономические, а социальные и экологические показатели. Дано объяснение целесообразности факторного анализа и построения динамических рядов для обоснования регионального развития.

O. Lazareva. Diagnostics of social and economic condition of region.
In article the questions of diagnostics of social and economic condition of region is researched, the components and indicators of operation of region development are research. It was determined that to investigated the problems of regional diagnostics it is necessary to take into account not only economic, but social and ecological indicators. The factors of analysis and construction of dynamic rows for the substantiation of regional development are investigated.