Обґрунтування конструкції апарату для очищення голівок коренеплодів цукрових буряків

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.356.42

Автор
А. Ю. Ліннік, кандидат технічних наук
ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”

Анотація
Представлено результати дослідження конструктивних особливостей існуючих моделей гичкозбиральної техніки, визначено їх основні недоліки та запропоновано нову компонувально-технологічну схему апарату для одночасного зрізування гички і очищення головок коренеплодів.

Ключові слова
гичка, коренеплід, очищення, робочий орган

Стаття
А. Ю. Ліннік. Обґрунтування конструкції апарату для очищення голівок коренеплодів цукрових буряків.

Список використаних джерел

  1. Погорілий М. Л. Технологічні і технічні аспекти вдосконалення бурякозбиральної техніки / М. Л. Погорілий // Техніка АПК. — 2000. — № 1. — С. 14—18.
  2. А. с. 869624 СССР, МКИ A 01 D23/02 Устройство для отделения ботвы корнеклубнеплодов на корню / Н. И. Кривоногов, А. С. Кравченко, Е. Б. Филинов, И. П. Бармина. — № 3526690/30-15; заявл. 24.12.82, опубл. 23.02.89, Бюл. № 7.
  3. Кушпель Р. А. Розроблення апарата для одночасного зрізування гички та очищення головок коренеплодів / Р. А. Кушпель // Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. — Луцьк : ЛДТУ, 2006. — Вип. 14. — 306 с.
  4. Пат. 80280 UA A 01 D23/02. Апарат для зрізування гички та очищення головок коренеплодів цукрових буряків / А. Ю. Ліннік, В. В. Камишанов, Я. П. Замора, І. І. Семенів, О. Ф. Олійник. — № 201212236; заявл. 25.10.12; опубл. 27.05.13, Бюл. № 10.

А. Ю. Линник. Обоснование конструкции аппарата для очистки головок корнеплодов сахарной свеклы.
Представлены результаты исследования конструктивных особенностей существующих моделей ботвоуборочной техники, определены их основные недостатки и предложена новая компоновочно-технологическая схема аппарата для одновременного срезания ботвы и очистки головок корнеплодов.

A. Linnik. Study design apparatus for cleaning bowls of sugar beet roots.
The results of the study design features of existing models of cleaning equipment tops highlight the major shortcomings and propose a new layout and technological scheme of the apparatus for simultaneously cutting the tops of heads and cleaning roots.