Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру МНАУ

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.11:636.4(477.73)

Автор
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
П. О. Шебанін, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
Ф. А. Бородаєнко, головний технолог
СВК “Агрофірма “Миг-Сервіс-Агро”

Анотація
У статті представлено проект створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини та бази для проведення наукової та навчальної діяльності студентів та викладачів в умовах Навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Обладнання приміщень для виробництва свинини планується шляхом перепрофілювання існуючих будівель з найраціональнішим використанням виробничих площ. З урахованням обсягу необхідних витрат на підготовчий та основний періоди та кількості запланованих грошових надходжень строк окупності даного проекту буде становити 5 років.

Ключові слова
свинокомплекс, технологія, проект, реконструкція

Стаття
О. Є. Новіков, В. Я. Лихач, П. О. Шебанін, Ф. А. Бородаєнко. Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету.

Список використаних джерел

  1. М’ясні генотипи свиней південного регіону України / [В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, С. І. Луговий та ін.]. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — 350 с.
  2. Особливості проектування свиноферм в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Ю. Дудін, І. О. Романюха, Л. О. Кіряцев та ін. — Режим доступу : http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik
  3. Повод М. Порівняння різних технологій утримання свиней / М. Повод, Б. Шаталін // Agroexpert: практичний посібник аграрія. — 2010. — № 10. — C. 54—57.
  4. Повод М. Г. Ефективність виробництва свинини при різних технологіях утримання свиней / М. Г. Повод // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. — Дніпропетровськ, 2006. — № 2. — С. 111—116.
  5. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року : постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 // Вища аграрна освіта України : інформаційний вісник. — К. : Наук.-метод. центр Мінагрополітики України, 2007. — № 4. — С. 11—18.
  6. Світове виробництво продукції сільського господарства [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://faostat.fao.org
  7. Волощук В. М. Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини [Текст] : монографія / Волощук В. М.; [ІСв і АПВ НААН]. — Полтава : Техсервіс, 2012. — 350 с.
  8. Технологія виробництва продукції свинарства : навч. посіб. / [В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий та ін.] ; за ред. В. С. Топіхи. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 453 с. : іл.
  9. Шебанін В. С. Підготовка фахівця-аграрія в рамках системи інноваційного розвитку АПК / В. С. Шебанін, В. Я. Лихач // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — Вип. 1 (65). — С. 3—11.

А. Е. Новиков, В. Я. Лихач, П. А. Шебанин, Ф. А. Бородаенко. Создание конкурентоспособного предприятия по производству свинины на базе Учебно-научно-практического центра Николаевского национального аграрного университета.
В статье представлен проект создания конкурентоспособного предприятия по производству свинины и базы для проведения научной и учебной деятельности студентов и преподавателей в условиях Учебно-научно-практического центра Николаевского НАУ. Оборудование помещений для производства свинины планируется путем перепрофилированием существующих зданий с рациональным использованием производственных площадей. Учитывая объем необходимых расходов на подготовительный и основной периоды и количество планируемых денежных поступлений, срок окупаемости данного проекта будет составлять 5 лет.

O. Novikov, V. Lihach, P. Shebanin, F. Borodaenko. Сreation of a competitive enterprise for the production of pork-based educational, research and practical center of Mykokayiv National Agrarian University.
The article presents the project of creation of competitive enterprise on pork manufacture and base for scientific and training activitys of students and teachers in terms educational and scientific and practical center of Mykolayiv NAU. The equipment of premises for pork production is planned by the conversion of existing buildings with the rational use of production facilities. Given the amount for necessary expenses of the preparatory and main periods and number of projected cash flows, the payback period for this project will be 5 years.