Облік витрат на відтворення деревних лісових активів шляхом лісорозведення

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
657.1:630

Автор
О. В. Шавурська, аспірант
Житомирський державний технологічний університет

Анотація
Проаналізовано стан бухгалтерського обліку витрат на відтворення лісових ресурсів в Україні. Запропоновано порядок облікового відображення витрат на відтворення деревних лісових активів з врахуванням стадій життєвого циклу деревини.

Ключові слова
лісорозведення, деревні лісові активи, капітальне поліпшення землі, відтворення

Стаття
О. В. Шавурська. Облік витрат на відтворення деревних лісових активів шляхом лісорозведення.

Список використаних джерел

  1. Букур В. Учет биологических активов : монография / В. Букур, Л. Тодорова. — Кишинэу : Гос. Аграр. Ун-т Молдовы, 2008. — 245 с.
  2. Бухгалтерський словник / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир : Рута, 2001. — 224 с.
  3. Вовчук Т. І. Обліково-аналітичне забезпечення управління формуванням і використанням лісових біологічних активів : дис. … к.е.н. за спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / Т. І. Вовчук. — Київ, 2009. — 232 с.
  4. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua
  5. Офіційний сайт державного агентства лісових ресурсів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dklg.kmu.gov.ua
  6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua

Е. В. Шавурская. Учет затрат на воспроизводство древесных лесных активов путем лесоразведения.
Проанализировано состояние бухгалтерского учета затрат на воспроизводство лесных ресурсов в Украине. Предложен порядок учетного отражения затрат на воспроизводство древесных лесных активов с учетом стадий жизненного цикла древесины.

O. Shavurska. Cost accounting for reproduction of wood assets by afforestation.
The condition of the cost accounting for reproduction of forest resources in Ukraine has been analyzed. A procedure of cost accounting for reproduction of woody forest assets taking into account life cycle of wood has been worked out.