Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на півдні України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
338.439.5:633.2(477/7)

Автор
Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав. Встановлено, що баланс ринку продукції цих культур протягом 2009-2012 рр. був від’ємним, що вказує на диспропорції ринкової кон’юнктури.

Ключові слова
багаторічні трави, ринок, продукція, попит, пропозиція, ціна, собівартість, рентабельність

Стаття
Н. В. Цуркан. Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на півдні України.

Список використаних джерел

  1. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції : практичний по-
    сібник / [за ред. П. Т. Саблука]. — К. : ІАЕ, 2000. — 556 с.
  2. Веб-джерело: http://www.disgu.gov.ua/
  3. Веб-джерело: http://www.agrorynok.com.ua/bbs/espartset/1
  4. Ресурсоощадні технології вирощування люцерни на насіння в південному Степу України : наук.-метод. рек. / Авт. : Р. А. Вожегова, Г. В. Сахно, С. П. Голобородько і ін. — Херсон : Айлант, 2012. — 84 с.
  5. Антипова Л. К. Виробництво насіння люцерни в Степу України : монографія / Л. К. Антипова. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — 227 с.
  6. Петков В. Многолетние бобовые травы – залог здоровья почвы и успешного хозяйствования / В. Петков, М. Лутонина // AGRO Вісник України. — 2008. — № 4 (27). — С. 34—35.
  7. Веб-джерело: http://www.izpr.org
  8. Веб-джерело: http://gazony.com.ua

Н. В. Цуркан. Формирование и функционирование рынка продукции многолетних трав на Юге Украины.
В статье рассмотрены вопросы формирования и функционирования рынка продукции многолетних трав. Установлено что баланс рынка продукции этих культур в течение 2009-2012 гг. был отрицательным, что свидетельствует о диспропорции рыночной конъюнктуры.

N. Tsurkan. The formation and functioning of perennial grasses market in the Southern Ukraine.
In the article the aspects of formation and functioning of the market of perennial grasses are observed. It is established that the balance of the market of production of these crops for was negative during 2009-2012, indicating disparities of market conditions.