Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 338.439:633.1

Автор
Р. В. Данильченко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет.

Анотація
Проаналізовано сучасний рівень та основні напрями розвитку зернового ринку Миколаївщини. Окреслено основні напрями розвитку організаційно-економічного механізму обласного зернового ринку. Зокрема вказано на необхідніть підтримки вітчизняної комбікормової промисловості з метою підвищення попиту на зерно та раціональне його використання, а також сприяння відродженню тваринництва; формування обласного резервного фонду; створення на території області зернового кластеру виробництва екологічно чистої продукції із застосуванням новітніх біотехнологій, що дозволить підвищити ефективність зерновиробництва.

Ключові слова
зерновий ринок, кон’юнктура ринку, організаційно-економічні взаємовідносини, резервний фонд

Стаття
Р.В. Данильченко. Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку.

Список використаних джерел

 1. Амбросов В. Я. Наукові положення удосконалення економічного і господарського
  механізмів розвитку сільського господарства / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич // Еконо-
  міка АПК. — 2005. — №10. — С.14–20.
 2. Бойко В. І. Економіка виробництва зерна : монографія / В. І. Бойко, Є. М. Лебідь,
  В. С. Рибка. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. — 398 с.
 3. Виклики і шляхи агропромислового розвитку / [Б. Й. Пасхавер, О. В. Шуравська,
  Л. В. Молдаван та ін.] ; за ред. акад. УААН Б. Й. Пасхавера ; НАН України ; Ін-т екон.
  та прогнозув. — К., 2009. — 432 с.
 4. Кваша С. М. Напрями удосконалення механізмів формування ринкової рівноваги на
  ринках сільськогосподарської продукції / С. М. Кваша // Економіка АПК. — 2011. —
  №2. — С.161–167.
 5. Лузан Ю. Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропро-
  мислового виробництва України: теоретико-методологічний аспект / Ю. Я. Лузан //
  Економіка АПК. — 2011. — №2. — С.3-12.
 6. Майстро С. В. Ринок зерна в Україні: сучасний стан та напрямки державного регулю-
  вання [Електронний ресурс] / С. В. Майстро, М. Г. Хірамагомедов // Державне будів-
  ництво . — 2012.— № 2.— Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echp_2013_2_11.
  pdf.
 7. Макаренко П. М. Ринок зерна і регіональне зерновиробництво: монографія /
  П. М. Макаренко, О. О. Сиченко. — Дніпропетровськ : Герда, 2007. — 188 с.
 8. Мельник Ю. Ф. Агропромислове виробництво України: уроки 2008 року і шляхи за-
  безпечення інноваційного розвитку / Ю. Ф. Мельник, П. Т. Саблук // Економіка АПК.
  — 2009. — № 1. — С. 3 – 15
 9. Одінцов М. М. Продовольча безпека в умовах трансформаційної економіки /
  М. М. Одінцов, О. М. Одінцов // Агросвіт. — 2011. — № 5. — С. 24 – 26
 10. Саблук П. Т. Сучасні тенденції світового виробництва зерна / П. Т. Саблук, О. В.
  Коваленко // Вісник аграрної науки . — 2009. — № 8. — С. 74 – 78
 11. Формування і розвиток ринку зерна в Україні / О. Г. Шпикуляк, Ю. П. Воскобійник,
  Р. П. Саблук, О. В. Овсянніков. — К. : ННЦ ІАЕ, 2008. — 190 с.

Р. В. Данильченко. Формирование организационно-экономического механизма зернового рынка.
Проанализирован современный уровень и основные направления развития зернового рынка Николаевщины. Определены основные направления развития организационно-экономического механизма областного зерново-
го рынка. В частности указано на необходимость поддержки отечественной комбикормовой промышленности с целью повышения спроса на зерно и рациональное его использование, а также содействие возрождению жи-
вотноводства; формирования областного резервного фонда; создание на территории области зернового кластера производства экологически чистой продукции с применением новейших биотехнологий, что позволит повысить эффективность зернопроизводства.

R. Danylchenko. Formation of organizational and economic mechanisms of the grain market.
The current level and the main directions of Mykolayiv grain market are analyzed. The basic ways of development of organizational and economic mechanism of regional grain market are proposed. The necessary support of domestic feed industry in order to increase demand for grain and its sustainable use; to promote the revival of livestock; to form regional reserve fund; to create the grain cluster as for the production of environmentally friendly products using modern biotechnology that will improve the efficiency of grain production.