Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 636.2.0821

Автор
О. В. Денисюк кандидат сільськогосподарських наук
ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України, м. Дніпропетровськ

Анотація
Наведено результати досліджень молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від характеру лактаційної кривої за індексами Тернера і Брууна. Встановлено достовірну різницю за показниками молочної продуктивності та відтворювальної здатності між худобою різних груп розподілу зі індексом Брууна. Певної закономірності щодо ознак, які були предметом дослідження за індексом Тернера не встановлено. Визначено напрямок кореляційного зв’язку між характером лактаційної кривої та показниками відтворної здатності.

Ключові слова:
корова, індекс стійкості лактації, молочна продуктивність, відтворювальна здатність.

Стаття
О.В. Денисюк. Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої.

Список використаних джерел

 1. Племінна робота. Довідник. / [Басовський М.З., Буркат В.П., Зубець М.В. та ін] ; за
  ред. М.В. Зубця, М.З. Басовського. — К. : ВИА «Україна», 1995. — 440 с.
 2. Гиль М.І. Використання математичних моделей для оцінки лактаційних кривих корів
  різних генотипів / М.І. Гиль // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. — К., 2007. —
  Вип.114. — С.31–44.
 3. Полупан Ю. П. Аналіз кривих і постійності лактації у корів українських червоної та
  чорно-рябої молочних порід / Ю. П. Полупан, Г. Д. Іляшенко // Вісник аграрної науки.
  — 2012. — № 3. — С. 28 — 30.
 4. Sherchand L. Selection of a mathematical model to generate lactation curves using daili
  milk yields of Holstein cows / L. Sherchand, R. McNew, D. Kellogg, Z. Jonson // Journal of
  Dairy Science, 1995. — №78. — Р. 2507 — 2513.
 5. Кушнер Х.Ф. Наследственность сельскохозяйственных животных / Х.Ф. Кушнер. –
  М. : Колос, 1964. — 487с.
 6. Логинов Ж. Г. Показатель постоянства лактации как признак при комплексной
  оценке племенной ценности коров / Ж.Г. Логинов,Н.Р. Рахматулина, А.М. Улимбашев
  // Зоотехния — 2008. — № 10. — С. 4 — 7.
 7. Козирь В. Підвищення надоїв може погіршувати відтворення / В. Козирь, Т. Мовчан
  // Тваринництво України. — 2010. — №10. — С. 19 — 20.
 8. Коронец И.Н. Некоторые хозяйственно-полезные качества коров белорусской чер-
  но-пестрой породы / И.Н. Коронец, Н.В. Климец, Л.А. Танана // Зоотехния — 2006 —
  №8. — С.4 — 6.
 9. Макаров В. М. Способи оцінки лактаційної діяльності молочної худоби / В. М. Ма-
  каров // Молочно-м’ясне скотарство. — К. : Урожай, 1995. — Вип. 87. — С. 31 — 37.
 10. Біометричний аналіз мінливості ознак сільськогосподарських тварин і птиці : навч.
  посіб. / [Коваленко В.П., Халак В.І., Нежлукченко Т.І. Папакіна Н.С.].— Херсон : Олді-
  плюс. — 2010. — 240 с.
 11. Завертяев Б.П. Селекция коров на плодовитость / Б.П. Завертяев. — Л. : Колос,
  1979. — 207с.

А. В. Денисюк. Продуктивность и воспроизводительная способность коров с разным характером лактационной кривой.
Приведены результаты исследований молочной продуктивности и воспроизводительной способности коров в зависимости от характера лактационной кривой по индексам Тернера и Брууна. Установлено достоверную разницу по показателям молочной продуктивности и воспроизводительной способности животных различных групп распределения по индексу Брууна. Определенной закономерности относительно признаков, которые были предметом исследования по индексу Тернера, не установлено. Определено направление корреляционной связи между характером лактационной кривой и показателями воспроизводительной способности.

O. Denisyuk. Productivity and reproductive ability of cows with different character of the lactation curve.
The results of studies of milk production and reproductive ability of cows depending on the nature of the lactation curve of the indices Turner and Bruun are given in the paper. Significant difference was found for the indicators of milk
production and reproductive ability between different groups of cattle distribution with index Bruun. The way of correlation between the nature of lactation curve parameters and reproductive capacity is determined.