Методичні підходи до оцінки біоенергетичного потенціалу соломи

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 338.439.22:633:620.952

Автор
Л. В. Харчук, аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет

Анотація
У статті досліджується питання оцінки біоенергетичного потенціалу соломи. За результатами проведеного дослідження запропоновано системний підхід до визначення показника біоенергетичного потен-
ціалу відходів сільськогосподарських культур, який є економічно доцільним для використання в енергетичних цілях. Проведено відбір коефіцієнтів, необхідних для даної оцінки. На основі статистичних
даних проаналізовано теоретичний, технічнодосяжний та економічно доцільний потенціал біомаси соломи, яка може бути використана для отримання енергії. Визначено біоенергетичний потенціал соломи в Житомирській області.

Ключові слова
біоенергетика, біомаса, енергетичні ресурси, рослинництво, біоенергетичний потенціал соломи.

Стаття
Л.В. Харчук. Методичні підходи до оцінки біоенергетичного потенціалу соломи.

Список використаних джерел

 1. Дубровін В. О. Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси / В. О. Дубровін, Г. Г. Гелетуха, С. Г. Кудря – К. : Віол-принт, 2013. – 25 с.
 2. Бусенко О. Т. Технологія виробництва продукції тваринництва : підручник / О.Т. Бусенко, В. Д. Столюк, М. В. Штомпель ; За ред. О.Т. Бусенко. – К. : Аграрна освіта, 2001. – 432 с.
 3. Забарний Г. М. Енергетичний потенціал нетрадиційних джерел енергії України / Г. М. Забарний, А. В. Шурчков ; НАН України. Ін-т техн. теплофізики. – К., 2002. – 210 с.
 4. Здановський В. Г. Оцінка можливості використання біомаси для забезпечення енергетичної самодостатності регіонів [Електронний ресурс] / В. Г. Здановський, О. В. Шомін, Н. М. Денисова. – Режим доступу: http: // archive.nbuv.gov.ua / portal / natural / vcndtu/2011_51/22.htm
 5. Калетнік Г. М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк. – Вінниця : Енозіс, 2008. – 192 с.
 6. Попов П. Д. Расчет баланса соломы в хозяйстве : метод. рекомендации / П. Д. Попов, М. Н. Новиков ; ВНИПТИОУ. – Владимир, 1987. – 10 с.
 7. Дослідження та аналіз потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та створення на їх основі Атласу енергетичного потенціалу НВДЕ в Україні : звіт про виконання НДДКР / Керівник Гелетуха Г. Г. ; ІТТФ НАН України, 2008. – 98 с.
 8. Биомасса как источник энергии : пер. с англ. / Под ред. С. Соуфера, О. Заборски. – М. : Мир, 1985. – 368 с.
 9. Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива : монографія / Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк [та ін.]. – К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – 408 с.
 10. Використання місцевих видів палива для виробництва енергії в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, Б. Ю. Матвєєв, М. М. Жовнір // Пром. теплотехніка. – 2006. – Т. 28, № 2. – С. 85-93.
 11. Основи землеробства : підручник / [О. Ф. Смаглій, М. Ф. Рибак, Є. М. Данкевич та ін.]; за ред. О. Ф. Смаглія. – Житомир : ВДНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. – 514 с.
 12. Статистичний щорічник Житомирської області за 2012 рік / Держкомстат України ; за ред. Г. А. Пашинської. – Житомир : Гол. упр. статистики у Житомирській області, 2013. – 455 с.
 13. Harmonization of biomass resource assessments. Volume I : Bestpractices and methods handbook. Report on WP5 of the EC FP7 Project “Biomass Energy Europe”, 2010. BTG Biomass Technology Group B.V., the Netherlands. Internet: http: // www.eu-bee.com

Л.В. Харчук. Методические подходы к оценке биоэнергетического потенциала соломы.
В статье исследуется вопрос оценки биоэнергетического потенциала соломы. По результатам проведенного исследования предложен системный подход к определению показателя биоэнергетического потенциала отходов сельскохозяйственных культур, который является экономически целесообразным для использования в энергетических целях. Проведен отбор коэффициентов, необходимых для данной оценки. На основании статистических данных проанализированы теоретический, технически достижимый и экономически целесообразный потенциал биомассы соломы, которая может быть использована для получения энергии. Определен биоэнергетический по тенциал соломы в Житомирской области.

L. Kharchuk. Methodological approaches of assessing bioenergy potential straw.
This paper investigates the assessment of bioenergy potential straw. The results of the study are suggested as a systematic approach to the determination of the potential bioenergy crop waste, which is economically feasible to use. The
proper coefficients had been required for this assessment. Based on the statistical data the theoretical, technically feasible and economically viable potential of biomass straw was analyzed. The bioenergy potential of straw in Zhytomyr region
was defined.