Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 33:626.88:699.3 (477)1

Автор
І. Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н. О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено складові стану відтворення та охорони водних біоресурсів; відновлення функціонування внутрішніх водойм з виробництва рибної продукції; стан державної підтримки галузі та визначено стратегічні імперативи розвитку рибогосподарського комплексу країни.

Ключові слова
рибопродуктовий комплекс, імператив, диверсифікація, водойми, державна підтримка, стратегія.

Стаття
І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков. Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави.

Список використаних джерел

 1. Ганжуренко І. В. Стратегічні імперативи ефективного розвитку рибопродуктового
  комплексу України : автореф… канд. екон. наук зі спец. 08.00.03. / І. В. Ганжуренко ;
  Міжнародний університет бізнесу і права. — Херсон, 2014. — 20 с.
 2. Єрмаков О. Ю. Розвиток форм підприємницької діяльності в сільськогосподарському
  виробництві України : монографія / О. Ю. Єрмаков, В. В. Вакараш, В. М. Вакараш,— К.
  : Компринт, 2013. — 230 с.
 3. Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в
  экономике : энциклопедический словарь. — Сумы : Университетская книга, 2005. —
  384 с.
 4. Новий тлумачний словник української мови / Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко ;
  У чотирьох томах. — К. : АКОНІТ, 1999. — 42000 слів.
 5. Олександрів С. Відновлюватимуть водні басейни / С. Олександрів // Голос України.
  — 2014. — 21 травня.
 6. Рибальченко В. Притокам Орелі та заплавним озерам загрожує зникнення / В. Ри-
  бальченко // Голос України. — 2013. — 31 жовтня.
 7. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2011 рік / За ред. П. Ф. Зацарин-
  ського ; Головне управління статистики у Миколаївській області. — Миколаїв, 2012.
  — 643 с.
 8. Терещук С. М. Механізм фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах
  глобалізації : автореф. канд. екон. наук зі спец. 08.00.03 / С. М. Терещук ; Вінницький
  націоний аграрний університет. — Вінниця, 2012. — 22 с.
 9. Харьков В. Водні ресурси можна зберегти… / В. Харьков // Голос України. — 2014.
  — 24 квітня.
 10. Яновський С. Браконьєри «наловили» штрафів / С. Яновський // Голос України. —
  2014. — 20 червня.
 11. Яновський С. І щуку кинули в річку / С. Яновський // Голос України. — 2014. — 14
  травня.
 12.  Яновський С. «Чистильником» хочуть найняти …рибу / С. Яновський // Голос Укра-
  їни. — 2013. — 31 жовтня.

И. Т. Кищак, Н. А. Корнева, А. Е. Новиков. Стратегические императивы развития рыбопродуктивного комплекса государства.
Исследованы составные воспроизводства и охраны водных биоресурсов; восстановления функционирования внутренних водоймов по производству рыбной продукции; состояние государственной поддержки отрасли, определены стратегические императивы развития рыбохозяйственного комплекса государства.

I. Kischak, N. Korneva, О. Novikov. Strategic imperatives of development of fish productive state complex.
The components of the state restoration and protection of aquatic biological resources are considered; restoration of the inland waters’ functioning for fish production is discussed; the state support and its strategic principles are determined; the imperatives of fishing complex are defined.