А.Г. Костирко. Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 336.13(477)

Автор
А. Г. Костирко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто міжнародне співробітництво України у сфері управління державними фінансами. За результатами дослідження виявлено можливості використання міжнародного досвіду щодо нарощування фінансового потенціалу держави на основі побудови ефективної системи фінансового контролю у використанні державних ресурсів.

Ключові слова
державні фінанси, фінансовий потенціал, управління державними фінансами, практикуюче співтовариство, внутрішній аудит.

Стаття
А.Г. Костирко. Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави.

Список використаних джерел

  1. Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-п. — Дата останнього доступу : 20.09.2014. — Назва з екрану.
  2. Офіційний сайт PEMPAL (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pempal.org/?&lang=ru. — Дата останнього доступу : 18.09.2014. — Назва з екрану.
  3. Портна О. В. Фінансовий потенціал України : проблеми та перспективи / О. В. Портна // Проблеми економіки. — 2012. — №4. — С. 205 — 208.
  4. ШумськаС. С. Фінансовий потенціал України : методологія визначення та оцінки / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2007. – №5. – С. 55 – 6

А. Г. Костырко. Международный опыт укрепления финансового потенциала государства.
В статье рассмотрено международное сотрудничество Украины в сфере управления государственными финансами. По результатам исследования выявлены возможности использования международного опыта наращивания
финансового потенциала государства на основе построения эффективной системы финансового контроля за использованием государственных ресурсов.
A. Kostyrko. International experience of strengthen the financial capacity of the state.
The article deals with the international cooperation of Ukraine in the field of public finance. The study had revealed the possibility of using international experience in increasing the financial capacity of the state on the basis of an effective system of financial control using public resources.