Концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки

Номер, рік
3(79), Том 1, 2014
УДК 330.15:504.06

Автор
М. С. Самойлік, кандидат економічних наук, доцент
Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка

Анотація
У статті розроблено концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки регіону, що включають три етапи: ідентифікацію небезпеки та визначення зон ресурсноекологічної безпеки; вибір стратегії забезпечення ресурсноекологічної безпеки регіону; корегування і узгодження рішень. Практична значимість роботи полягає у диференціації стратегій забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні, реалізація яких сприятиме забезпеченню збереження і відновлення навколишнього природного середовища регіону.

Ключові слова
ресурсно-екологічна безпека, регіон, вторинні ресурси, тверді відходи.

Стаття
М.С. Самойлік. Концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки.

Список використаних джерел

 1. Буркинский Б.В. Экономико-экологические основы регионального природопользо-
  вания и развития / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, С.К. Харичков. — Одесса: ИПРЭЭИ
  НАН Украины, 2005. — 575 с.
 2. Волошин В.В. Концептуальні засади сталого розвитку регіонів України /В.В. Воло-
  шин, В.М. Трегобчук // Регіональна економіка. — 2002. — № 1. — С. 8 — 12.
 3. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування / Данилишин Б.М., Степаненко
  А.В., Ральчук О.М. [та ін.] ; за ред. Б.М. Данилишина. — К. : Наукова думка, 2008. — У
  2-х т. — Т. 1 : Природно-техногенна (екологічна) безпека. – 392 с.
 4. Долішній М.І. Регіональна політика та механізми її реалізації / М.І. Долішній. — К. :
  Наук. думка, 2003. — 504 с.
 5. Дорогунцов С.І. Екосередовище і сучасність / [C.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М.
  Горбач]. — Т.5. Управління екосередовищем в умовах регіоналізації — К. : Кондор,
  2007 — 446 с.
  https://visnyk.mnau.edu.ua/50 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3
 6. Онищенко В.О. Сучасні проблеми комплексного розвитку регіонів України / В.О.
  Онищенко, О.В. Комеліна // Економіка і регіон: наук. вісник ПолтНТУ. — 2009. —
  №1 (20). — С. 3 — 8.
 7. Рудько Г.І. Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища: монографія /
  Г.І. Рудько. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 359 с.
 8. Онищенко С.В. Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища
  в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України : монографія / C.В. Онищен-
  ко, М.С. Самойлік. — Полтава : ПолтНТУ, 2012. — 269 с.
 9. Самойлік М.С. Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сіль-
  ських територій за рахунок утворення екопоселень / М.С. Самойлік // Вісник ПДАА.
  — Полтава. — 2013. — №4. — С. 10 — 14.
 10. Комплексна агроекологічна оцінка земель ВП НУБіП України: монографія / Рідей
  Н. М., Паламарчук С. П., Строкаль В. П. [та ін.]; за ред. Н. М. Рідей. — Херсон : Олді-
  плюс, 2009. — Ч. 1 : Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Му-
  зиченка. — 182 с.
 11. Онищенко, В.О. Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з
  твердими відходами на регіональному рівні : монографія / В.О. Онищенко, М.С. Само-
  йлік. — Полтава : Сімон, 2013. — 524 с.
 12. Онищенко В.О. Регіональна програма охорони довкілля, раціонального викорис-
  тання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіо-
  нальних пріоритетів Полтавської області / В.О. Онищенко, Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш [та
  ін.]. — Полтава : Полтавський літератор, 2012. — 164 с

М. С. Самойлик. Концептуальные принципы формирования региональной политики ресурсно-экологической безопасности.
В статье разработанны концептуальные принципы формирования региональной политики ресурсно-экологической безопасности региона, включающие три этапа: идентификацию опасности и определение
зон ресурсно-экологической безопасности; выбор стратегии обеспечения ресурсно-экологической безопасности региона; корректировка и согласование решений. Практическая значимость работы заключается в оптимизации стратегии обеспечения ресурсно-экологической безопасности в регионе, реализация которой позволит: улучшить ресурсообеспеченность и конкурентоспособность региона, получить дополнительный доход от использования вторресурсов; сохранить первичные ресурсы и улучшить их качество; обеспечить сохранение и возобновление окружающей естественной среды региона, улучшить социально-психологический климат в регионе и состояние здоровья населения.

M.Samoilik. The conceptual principles of regional policy development as for the resouce and environmental safetyr.
The conceptual framework of ensuring resource and environmental safety in the region is built up in the article. It includes three stages: hazard identification and determination of areas of the resource and environmental safety; strategy
selection for ensuring resource and environmental safety in the region; correction and coordination of solutions. The practical implications of the work are optimization  of the strategy for ensuring resource and environmental safety in the region, the implementation of which will help to: improve the resource availability and  competitiveness of the region, make additional profit from the use of the secondary  resources; preserve primary resources and improve their quality; ensure
preservation and restoration of the natural environment of the region, to improve social and psychological climate in the region and health level of population.