Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток

Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 639.312

Автор
Г. А. Данильчук, кандидат сільськогосподарських наук
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
М. Г. Савчук, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Вивчався вплив режимів годівлі на ефективність вирощування цьоголіток коропа і рослиноїдних риб у полікультурі. Вивчено вплив кратності годівлі на середню індивідуальну масу та вихід цьоголіток, рибопродуктивність вирощувальних ставів та кормові витрати. Визначено економічну ефективність та оптимальний режим годівлі при вирощуванні рибопосадкового матеріалу.

Ключові слова
цьоголітки, вирощування, режим годівлі, вихід, середня індивідуальна маса, рибопродуктивність, кормові витрати, собівартість, рентабельність.

Стаття
Г. А. Данильчук, О. О. Кравченко, М. Г. Савчук. Вплив режиму годівлі на ефективність вирощування цьоголіток.

Список використаних джерел

1. Шерман І. М. Технологія виробництва продукції рибництва : підруч. / І. М. Шер-
ман, В. Г. Рилов. — К. : Вища освіта, 2005. — 351 с.
2. Данильчук Г. А. Біотехнічні основи вирощування рибопосадкового матеріалу з під-
вищеною масою для зариблення водойм півдня України : дис. кандидата с.-г. наук :
02.06.03 / Данильчук Галина Анатоліївна. — К., 2012. — 182 с.

Г. А. Данильчук, Е. А. Кравченко, М. Г. Савчук. Влияние режима кормления на эффективность выращивания сеголетков.
Изучалось влияние режимов кормления на эффективность выращивания сеголеток карпа и растительноядных рыб в поликультуре. Изучено влияние кратности кормления на среднюю индивидуальную массу и выход сеголеток, рыбопродуктивность выростных прудов и кормовые затраты. Определено экономическую эффективность и оптимальный режим кормления при выращивании рыбопосадочного материала.

G. Danilchuk, E. Kravchenko, M. Savchuk. Effect of feeding regime on the effi ciency of growing fi ngerlings.
The effect of feeding regimes on the effi ciency of cultivation of carp fi ngerlings and herbivorous fi sh in polyculture was studied. The infl uence of the multiplicity of feeding the average individual weight and yield of fi ngerlings was investigated; the fi sh productivity of nursery ponds and feed costs were determined. The economic effi ciency and optimal feeding regime for growing fi sh seed were proposed.