Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК [338.242.4:338.43](477)1

Автор
Н. А. Грецька, молодший науковий співробітник
Інститут економіки та прогнозування НАН України

Анотація
Досліджено стан державного регулювання ОРСП в Україні. Проаналізоване законодавче підґрунтя державного регулювання ОРСП. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правового поля в частині регулювання розвитку ОРСП.

Ключові слова
ринок, аграрний ринок, маркетингові канали реалізації сільськогосподарської продукції, інфраструктура аграрного ринку, оптова торгівля сільськогосподарською продукцією, оптовий ринок сільськогосподарської продукції (ОРСП), державне регулювання, нормативно-правове забезпечення діяльності ОРСП.

Стаття
Н. А. Грецька. Особливості державного регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні

Список використаних джерел

1. Горбонос Ф. В. Організаційно-функціональна модель оптового ринку сільськогосподарської продукції на локальному рівні / Ф. В. Горбонос, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик, І. О. Корчинський // Економіка АПК. — 2009. — № 7. — С. 108—120.
2. Доманська Н. А. Головні напрями маркетингової стратегії оптових ринків сільськогосподарської продукції / Н. А. Доманська // Науковий вісник львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — 2014. — № 1 (58). — Том 16. — Частина 1. — С. 165—177.
3. Кашуба Ю. П. Регіональні оптові ринки сільськогосподарської продукції / Ю. П. Кашуба, Я. С. Янишин // Економіка АПК. — 2012 — № 2. — С. 57—61.
4. Копитець Н. Г. Особливості функціонування оптових продовольчих ринків у зарубіжних країнах / Н. Г. Копитець // Науковий вісник НАУ. — 2007. — Випуск 110. Частина 1. — С. 130—134.
5. Корінець Р. Я. Про діяльність асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції / Р. Я. Корінець // Економіка АПК. — 2011 — № 9. — С. 75—81.
6. Лисюк В. М. Стратегія розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні / В. М. Лисюк // Економічні інновації. — 2011. — Випуск 43. — С. 151—159.
7. Мельник І. О. Вивчення досвіду функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в Польщі як ефективного діючого елемента ринкової інфраструктури / І. О. Мельник, О. В. Колійчук // Агросвіт. — 2012. — № 1 — С. 37—41.
8. Стройко Т. В. Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елементу гарантування продовольчої / Т. В. Стройко — Економіка АПК. — 2012. — № 12. — С. 43—48.
9. Молдаван Л. В. Інфраструктурне забезпечення сільськогосподарського ринку та його вплив на конкурентоспроможність продукції / Л. В. Молдаван // Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України на внутрішньому і зо-
внішньому ринках. Наукова доповідь / За ред. акад. УААН В. М. Трегобчука, чл.-кор. УААН Б. Й. Пасхавера. — К. : Інт-т екон. та прогнозув., 2007. — С. 106—117.
10. Шубравська О. В. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи / О. В. Шубравська, Н. А. Ринденко // Економіка України. — 2012. — № 8. — С. 77—85.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1999 р. № 997 «Про оптові продовольчі ринки» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=997–99–%EF
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1447 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1447–2008–%D1%80
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 562 «Про затвердження Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/562–2009–%D0%BF
14. Закон України від 18 лютого 2009 р. № 51 «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1561–17&p=1326213140112791
15. Корінець Р. Я. Оптові ринки: норми є, а підтримки нема / Р. Я. Корінець [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.agroprofi .com.ua/statti/539-s–o-.html
16. Постанова Кабінету міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 893 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=8932010-%EF&p=1304260707868595

Н. А. Грецкая. Особенности государственного регулирования развития оптовых рынков сельскохозяйственной продукции в Украине.
Исследовано состояние государственного регулирования ОРСП в Украине. Проанализирована законодательная основа государственного регулирования ОРСП. Предложены пути совершенствования нормативно-правового поля в части регулирования развития ОРСП.

N. Gretskaya. Institute of economics and forecasting of NAS of Ukraine. The futures of government regulation of wholesale markets of agricultural products in Ukraine.
The condition of government regulation of WMAP in Ukraine had been investigated. The legislative framework of state regulation WMAP had been analyzed. The ways to improve the legal framework in terms of regulation of WMAP had been proposed.