Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами.

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 005.3:005.642.4

Автор
А. Л. Коляда, аспірант
Одеський національний економічний університет

Анотація
Розглянуто аналітичний інструментарій, який дозволяє ідентифікувати латентні чинники ефективного управління підприємствами залежно від стадії його життєвого циклу. Надано рекомендації щодо підвищення результативності виробничо-господарської діяльності підприємств, враховуючи фази життєвого циклу, на яких вони перебувають.

Ключові слова
аналітичний інструментарій, канонічний аналіз, латентні чинники, фази життєвого циклу, критерії ефективності.

Стаття
А. Л. Коляда. Аналітичний інструментарій ідентифікування латентних чинників ефективного управління підприємствами.

Список використаних джерел

1. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : [учеб. пособ.] / Татьяна Борисовна Бердникова. — М. : Ось-89, 2013. — 215 с.
2. Волчек Р. М. Канонічні кореляції як аналітичний інструмент управління фінансовим станом підприємств харчової промисловості / Р. М. Волчек // Економіка АПК. — 2012. — № 11. — С. 69—78.
3. Крамар І. Етапи розвитку та особливості життєвого циклу малих підприємств [Електронний ресурс] / І. Крамар, Н. Мариненко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 1 (4). — Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua
4. Янковой А. Г. Многомерный анализ в системе STATISTICA : [монография] / Александр Григорьевич Янковой. — Одесса : Оптимум, 2001. — Вып. 2 — 325 с.

А. Л. Коляда. Аналитический инструментарий идентификации латентных факторов эффективного управления предприятиями.
Рассмотрен аналитический инструментарий, который позволяет идентифицировать латентные факторы эффективного управления предприятиями в зависимости от стадии их жизненного цикла. Предоставлены рекомендации относительно повышения результативности производственно-хозяйственной деятельности предприятий, учитывая фазы жизненного цикла, на которых они находятся.

A. Koliada. Analytical tool of authentication of latent factors of effective enterprises’ management.
An analytical tool which allows to identify the latent factors of effective enterprises’ management in dependence on the stage of their life cycle is considered. Recommendations are given in relation to the increase of effectiveness of agrarian production of enterprises, taking into account the phases of their life cycle.