Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 001.891(076.6)1

Автор
В. І. Мельник, доктор економічних наук, доцент
Г. Б. Погріщук, кандидат економічних наук, доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки
Тернопільського національного економічного університету

Анотація
У статті розглянуто основні напрями реалізації організаційно-економічного механізму відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки; визначено особливості прийняття ефективних управлінських рішень у системі забезпечення екологічної безпеки на різних рівнях суспільного відтворення.

Ключові слова
агропромисловий комплекс, екологічна безпека, організаційно-економічний механізм відтворення.

Стаття
В.І. Мельник, Б. В. Погріщук. Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки.

Список використаних джерел

1. Економіка: від А до Я : понятійно-термінол. слов. / О. В. Куроченко, М. А. Копнов, В. П. Сладкевич та ін. — К. : Персонал, 2008. — 368 с.
2. Вихор В. М. Формування стратегії розвитку аграрного виробництва України : методологічний аспект / В. М. Вихор // Ринкова трасформація економіки: стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. форуму молодих вчених (12 травня 2010 р.) : тези доп. — Харків, 2010. — С. 77—79.
3. Гайнутдинова Е. А. Особенности, закономерности и предпосылки регулирования воспроизводства в агропромышленном комплексе региона / Е. А. Гайнутдинова, А. К. Осипов // Фундаментальные исследования. — 2013. — № 11 (часть 8). — С. 1621—1625.
4. Коренюк П. І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика : [монографія]. — Дніпропетровськ : ДДФА, 2005. — 355 с.
5. Яценко Л. Д. Обґрунтування індикаторів стану екологічної безпеки / Л. Д. Яценко, І. С. Іванюта // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1 (26). — С. 134—138.
6. Орлов А. И. Проблемы управления экологической безопасностью / А. И. Орлов [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ekolog.org/books/1/6_1_1.htm

В. И. Мельник, Г. Б. Погрищук. Организационно-экономический механизм воспроизводства в агропромышленном комплексе на принципах экологической безопасности.
В статье рассмотрены основные направления реализации организационно-экономического механизма воспроизводства в агропромышленном комплексе на основе экологической безопасности; определены особенности принятия эффективных управленческих решений в системе обеспечения экологической безопасности на различных уровнях общественного воспроизводства.
V. Melnyk, G. Pohrischuk. Organizational and economic mechanisms of reproduction in agriculture on the basis of environmental safety.
The article discusses the main directions of realization of organizational and economic mechanism of reproduction in agriculture based on ecological safety; The features of effective decision-making system ensuring environmental safety at different levels of social reproduction are defi ned.