Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631:15:658

Автор
О. Г. Обмок, асистент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
Внесено пропозиції щодо удосконалення рейтингової оцінки результатів праці науково-педагогічних працівників. Запропоновано зміни в структурі 66 рахунку.

Ключові слова
рейтинг, мотивація праці, науково-педагогічні працівники, оцінка результатів праці.

Стаття
О. Г. Обмок. Облік результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

Список використаних джерел

1. Мельничук Д. А. Методика оценки эффективности труда научно-педагогических работников и структурных подразделений в Национальном аграрном университете Украины //Науковий вісник НАУ. — К. : НАУ, 2002. — С. 9—31.
2. Мокін Б. І. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів : монографія. — Вінниця : УНІВЕРСУМ Вінниця, 2008. — 132 с.
3. Положення про дослідницький університет : постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 163
4. QS World University Rankings – 2012. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012

Е. Г. Обмок. Учет результатов рейтинговой оценки деятельности научно-переподавательского персонала.
Внесены предложения по усовершенствованию рейтинговой оценки результатов труда научно-педагогических работников. Предложены изменения в структуре 66 счета.

O. Obmok. Accounting of results of the rating activity of scientifi c staff.
Suggestions are made in relation to the improvement of job evaluation rating of scientists and pedagogical workers. It is offered to change the 66th account’s structure.