Вплив калібрування яєць качок кросу «Темп» на їх інкубаційні якості

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.5.082

Автор
Л. С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Проведено аналіз інкубаційних якостей яєць качок кросу «Темп» на початку продуктивного періоду. Встановлено, що підготовка яєць качок до інкубації на основі їх калібрування на класи за масою із градацією 10 г дає можливість забезпечити підвищення результатів інкубації яєць масою 81-90 г та 91-100 г. Найменший за масою клас яєць (70-80 г) мав нижчі показники інкубаційних якостей у порівнянні з усіма калібрувальними класами і не мав вірогідної різниці із групою яєць, які не були калібровані.

Ключові слова
качки, інкубація яєць, маса яєць.

Стаття
Л. С. Патрєва. Вплив калібрування яєць качок кросу «Темп» на їх інкубаційні якості.

Список використаних джерел

1. Бреславец В. А Качество инкубационных яиц в зависимости от их массы и продолжительности продуктивного периода уток [Текст] / В. А. Бреславец, В. А. Лукьянов, Л. Г. Прокудина, Д. А. Пустовит // Птицеводство. — 1984. — Вып. 37. — С. 45.
2. Дєбров В. В. Оцінка відтворних і продуктивних якостей гусей [Текст] / В. В. Дєбров, Л. П. Вогнівенко // Тваринництво України. — 1997. — № 5. — С. 22—23.
3. Інкубація яєць сільськогосподарської птиці / [Бреславець В. О., Сахацький М. І., Стегній Б. Т., Безрукава І. Ю. та ін.] ; під ред. В. О. Бреславця. — Харків, 2001. — 92 с.
4. Отрыганьев Г. К. Технологияинкубации / Г. К. Отрыганьев, А. Ф. Отрыганьева. — М. : Росагропромиздат, 1989. — 190 с.
5. Орлов М. В. Биологический контроль в инкубации / М. В. Орлов. — М. : Россельхозиздат, 1987. — 123 с. : ил.

Л. С. Патрева. Влияние калибровки яиц уток кросса «Темп» на их инкубационные качества.
Проведен анализ инкубационных качеств яиц уток кросса «Темп» в начале продуктивного периода. Установлено, что подготовка яиц уток на основе их прединкубационной калибровки на классы по массе с градацией 10 г дает возможность обеспечить повышение результатов инкубации яиц массой 81-90 г и 91-100 г. Наименьший по массе класс яиц (70-80 г) имел более низкие показатели инкубационных качеств в сравнении со всеми калибровочными классами и не имел достоверной разницы с группой яиц, которые не были калиброваны.

L. Patreva. Infl uence of grading eggs of ducks of cross type «Temp» on their hatching eggquality.
The analysis of the hatching eggs of ducks qualities of cross type «Temp» in the beginning of a productive period was made. It has been established the preparation of eggs of ducks on the basis of their pre-incubation calibration weight classes with gradation of 10 g makes it possible to improve the results of incubation of eggs weight 81-90 g and 91-100 g. The lowest weight class eggs (70-80 g) had lower rates of hatching qualities in comparison with all the calibration classes and had no signifi cant difference with the group of eggs, which have not been calibrated.