Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід

Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід.
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.2.034.082

Автор
Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
О. С. Марикіна, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Наведено результати дослідження породних особливостей жуйних процесів у корів в перший період лактації. Виявлено, що в рівних умовах годівлі та утримання корови голштинської породи переважають за тривалістю жуйки над коровами української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. Це, в свою чергу, знаходить відображення на рівні середньодобового надою.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність.

Стаття
Т. В. Підпала, О. С. Марикіна. Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід

Список використаних джерел

1. Брук М. Качественные корма для молочного скота / М. Брук // Молоко и ферма, 2013. — Вып. 3 (16). — С. 14—18.
2. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині [текст] : довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич [та ін.] ; за ред. В. В. Влізла. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 764 с.
3. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных / Е. К. Меркурьева — М. : Колос, 1970. — 432 с. 4. Підпала Т. В. Скотарство і технологія виробництва молока і яловичини : курс лекцій / Т. В. Підпала. — Миколаїв : МДАУ, 2006. — 358 с.
5. Ярошенко М. Роль различных видов клетчатки во время кормления молочного скота / М. Ярошенко // Молоко и ферма. — 2013. — Вып. 1 (14). — С. 7—9.

Т. В. Подпалая, О. С. Марыкина. Влияние жвачных процессов на молочную продуктивность коров разных пород.
Приведены результаты исследования породных особенностей жвачных процессов у коров в первый период лактации. Выявлено, что в равных условиях кормления и содержания коровы голштинской породы преобладают по продолжительности жвачки над коровами украинской черно-пестрой и краснопестрой молочных пород. Это, в свою очередь, находит отражение на уровне среднесуточного удоя.

T. Pidpala, O. Marykina. The infl uence of ruminant processes on milk production of different cows’ breeds.
The results of the study of ruminations processes’ features at cows of fi rst lactation are given. It was revealed that in the equal footing and feeding conditions of cows of Holstein breed it is dominated the duration of the chewing cows of Ukrainian black and white and red and white dairy breeds. This, in turn, is refl ected at the level of the average yield.