Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 001.891(076.6)1

Автор
Б. В. Погріщук, доктор економічних наук, професор
Вінницький навчально-науковий інститут економіки
Тернопільського національного економічного університету

Анотація
У статті розглянуто теоретичні, методологічні та організаційноприкладні засади формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки; обґрунтовано вплив освітньо-наукової й інноваційної систем на процес суспільного відтворення й реалізацію науково-інноваційної функції розвитку національної економіки.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність.

Стаття
Б. В. Погріщук. Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки.

Список використаних джерел

1. Климович Т. Г. Методологические аспекты повышения эффективности научного труда / Т. Г. Климович // Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе : сб. научн. статей 4-й междунар. науч.-практ. конф. (20-21 мая 2010 г.) : тезисы докл. — Минск, 2010. — В 2 ч. — Ч. 1. — С. 153—154.
2. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. — 5-е изд. — М. : Политиздат, 1987. — 590 с.
3. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри [за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва] — К. : Знання, 2007. — 595 с.
4. Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : [монографія]. — Миколаїв, 2010. — 416 с.
5. Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред. Я. А. Жаліла. — К. : НІСД, 2014. — 132 с.
6. Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки регіону: матеріали ІV-го з’їзду Спілки економістів України та Міжнародної науково-практичної конференції. — Під загальною редакцією В. В. Оскольського — К., 2010. — С. 168.
7. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2013 році, [Електронний ресурс] — Режим доступу — http://www.ukrstat.gov.ua
8. Наукові дослідження в економіці, [Електронний ресурс] — Режим доступу — http://neufom.com/ukraine/eu

Б. В. Погрищук. Формирования научной среды как основы инновационной экономики.
Встатье рассмотрены теоретические, методологические и организационно- прикладные основы формирования научной среды как основы инновационной экономики; обосновано влияние образовательно-научной и инновационной систем на процесс общественного воспроизводства и реализации научно-инновационной функции развития национальной экономики.
B. Pohryschuk. Formation of the scientifi c community as the basis for an innovative economy.
The article deals with theoretical, methodological and organizational principles applied forming scientifi c community as the basis for an innovative economy; reasonably infl uence of education and research and innovation systems on the process of social reproduction and implementation of research and innovation functions of the national economy are grounded.