Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК [631.11:65.016.7]:[631.152:338.124.4]1

Автор
Є. М. Руденко, кандидат економічних наук
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Анотація
У статті розглянуто основні елементи механізму управління податковими платежами, досліджено та узагальнено сутність податкової політики, податкового планування, бюджетування податків, податкового обліку і контролю. Визначено етапи розробки податкової політики підприємства, узагальнено елементи системи податкового плануван-
ня. Розроблено пропозиції з удосконалення управління податковими платежами вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова
управління податковими платежами, податкова політика, податкове планування, податковий облік, бюджетування податків, податковий контроль.

Стаття
Є. М. Руденко. Удосконалення механізму управління податковими платежами сільськогосподарських підприємств.

Список використаних джерел

1. Синчак В. П. Концепція удосконалення системи оподаткування у сільському господарстві України / В. П. Синчак // Університетські наукові записки. — 2008. — № 4 (28). — С. 425—429.
2. Жук В. М. Стан та розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу / В. М. Жук // Фінанси України. — 2011. — № 7. — С. 33—42.
3. Тулуш Л. Д. Напрями реформування механізмів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників // Зб. наук. праць Луцьк. Нац. техн. ун-ту. — Серія «Облік і фінанси». — 2008. — Вип. 5 (20). — Частина 2. — С. 278—285.
4. Паранчук С. В. Податковий менеджмент [Текст] / С. В. Паранчук. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2009. — 288 с.
5. Мулик Т. О. Проблеми оптимізації податкових платежів і формування податкової політики на підприємствах / Т. О. Мулик // Збірник наукових праць ВДАУ. — 2010. — № 36. — С. 326—329.
6. Податковий менеджмент : навчальний посібник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. — Київ : Знання, 2008. — 525 c.
7. Литвиненко Я. В. Податкова політика : навч. посіб. / Я. В. Литвиненко. — К. : МАУП, 2003. — 224 с.

Е. М. Руденко. Совершенствование механизма управления налоговыми платежами сельскохозяйственных предприятий.
В статье рассмотрены основные элементы механизма управления налоговыми платежами, исследованы и обобщены сущность налоговой политики, налогового планирования, бюджетирования налогов, налогового учета и контроля. Определены этапы разработки налоговой политики предприятия, обобщены элементы системы налогового планирования. Разработаны предложения по усовершенствованию управления налоговыми платежами отечественных сельскохозяйственных предприятий.

E. Rudenko. Improving the management mechanism of tax payments of agricultural enterprises.
The article describes the main elements of the mechanism of tax management. The essence of tax policy, tax planning, tax budgeting, tax, accounting and control were investigated and summarized. The stages of development of fi scal policy of the company, summarizes elements of tax planning were discussed. The measures to increase the management of tax payments of domestic agrarian enterprises are proposed.