Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок

Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок.
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 631:15:658

Автор
А. А. Рукавиця, аспірант
С. І. Луговий, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено результати оцінки відтворювальних якостей свиноматок двох послідовних поколінь за умови їх відбору на підставі оцінки за індексами КПВЯ та СІВЯС. Доведено, що селекція на основі показників даних індексів не забезпечує в повній мірі відбір найкращих за генотипом тварин, а отже, і не зумовлює передачу нащадкам потенціалу високої продуктивності.

Ключові слова
свиноматка, відтворювальні якості, індекс КПВЯ, індекс СІВЯС.

Стаття
А. А. Рукавиця, С. І. Луговий. Аналіз результатів використання селекційних (оціночних) індексів як критеріїв відбору племінних свиноматок

Список використаних джерел

1. Гетя А. А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві : [монографія] / А. А. Гетя. — Полтава : Полтавський літератор, 2009. — 192 с.
2. Гришина Л. П. Ефективність різних варіантів підбору при поліпшенні свиней великої білої породи / Л. П. Гришина // Свинарство. — 1999. — № 54. — С. 33.
3. Об’єктивна оцінка материнської продуктивності свиней / О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стрижак [та ін.] // Таврійський науковий вісник. — 2010. — Вип. 69. — С. 113—126.
4. Селекционные приёмы и методы, повышающие эффективность племенной работы в специализированных линях / В. А. Коваленко, В. И. Степанов, Н. В. Михайлов [и др.] // Теория и практика селекционно-племенной работы в свиноводстве : сб. науч. тр. — Персиановка, 1984. — С. 8—16.
5. Церенюк О. М. Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней / О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стрижак // Зб. наук. праць ВДАУ — 2010. — № 3 (43). — C. 73—77.
6. Hazel L. N. The genetic basis for consrtuction selection indexes / L. H. Hazel // Genetics. — 1943. — P. 476—490.
7. Henderson, C. R. Selection index and expected genetic advance / C. R. Handerson, H. F. Robison // Statistical genetics and plant breeding. — 1963. — Publication 982. Washington DC, National Academy of Sciences. — P. 141—163.

А. А. Рукавица, С. И. Луговой. Анализ результатов использования селекционных (оценочных) индексов в качестве критериев отбора племенных свиноматок.
В статье приведены результаты оценки воспроизводительных качеств свиноматок двух последовательных поколений при условии их отбора на основании оценки по индексам КПВК и СИВКС. Доказано, что селекция на основе показателей данных индексов не обеспечивает в полной мере отбор лучших по генотипу животных, а следовательно, и не обеспечивает передачу потомкам потенциала высокой производительности.

А. Rukavitca, S. Lugovoy. Analysis of Effectiveness of Using Selection Indices as Criteria for Selection of Breeding Sows.
There are results of the evaluation of reproductive traits of sows of two successive generations based on estimates of the indices KPVYA and SIVYAS. It was proved that selection based on performance data indexes does not provide the full animal’s selection of the best genotype, and does not involve the transfer of seed potential performance.