Ефективне використання генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині»

Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.4.082

Автор
П. О. Шебанін, аспірант
Науковий керівник – к. с.-г. н., доцент В. Я. Лихач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено продуктивні якості свиней української м’ясної породи (асканійського типу) та великої білої породи зарубіжної селекції в умовах ТОВ «Таврійські свині» Скадовського району Херсонської області. Впровадження інтенсивних елементів технології дало можливість отримати високі результати продуктивності тварин. Встановлено, що в племінному заводі ТОВ «Таврійські свині» розводяться та вирощуються такі породи свиней які є не перевершеними за відтворювальними, відгодівельними та м’ясними якостями в умовах України. Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною та конкурентоспроможною серед господарств області та країни.

Ключові слова
свині, порода, технологія, продуктивні якості, бонітування.

Стаття
П. О. Шебанін. Ефективне використання генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині».

Список використаних джерел

1. Топіха В. Інтенсивне ведення галузі свинарства / В. Топіха, А. Волков // Твариництво України. — 2003. — № 8. — С. 2—4.
2. Рибалко В. П. Не тільки збільшувати виробництво, але й не знижувати якість свинини / В. П. Рибалко // Селекційно-технологічні аспекти розвитку свинарства в різних
регіонах світу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Миколаїв, 6-9 вересня 2006 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2006. — Т. 2 — С. 4—7.
3. Топіха В. С. Племінне господарство з розведення асканійського типу свиней української м’ясної породи / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького. — 2011. — Т. 13, № 4 (50). Ч. 3. — С. 306—309.
4. Топіха В. С. Використання та удосконалення генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині» // В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан // Науковий ві-
сник «Асканія-Нова». — 2012. — Вип. 5. — Ч. II. — С. 283—289.
5. Акимов С. В. Проблемы сохранения и развития отечественных мясных пород свиней Украины / С. В. Акимов, Л. Г. Перетятько // Аграрний вісник Причорномор’я. Сіль-
ськогосподарські та біологічні науки. — Одеса, 2005. — Вип. 31. — С. 12—14.
6. Програма селекції з м’ясними генотипами свиней в Україні на 2003-2012 роки / Микитюк Д. М., Литовченко А. М., Рибалко В. П., Акімов С. В. та ін. — К. : ДНВК Селекція,
2005. — 88 с.
7. Інструкція з бонітування свиней; Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. — 64 с.

П. А. Шебанин. Эффективное использование генофонда свиней в условиях ООО «Таврийские свиньи».
Приведены продуктивные качества свиней украинской мясной породы (асканийского типа) и крупной белой породы зарубежной селекции в условиях ООО «Таврийские свиньи» Скадовского района Херсонской области. Внедрение интенсивных элементов технологии позволило получить высокие результаты продуктивности животных. Установлено, что в племенном заводе ООО «Таврийские свиньи» разводятся и выращиваются такие породы свиней которые являются не превзойденными по воспроизводительным, откормочным
и мясным качествам в условиях Украины. Отрасль свиноводства в хозяйстве стала рентабельной и конкурентоспособной среди хозяйств области и страны.

P. Shebanin. Effective use of the gene pool of pigs in the conditions of LLC «Tavriyski svyni».
The productive qualities of pigs of the Ukrainian meat breed (Askania type) and large white breed of foreign breeding in conditions of LLC «Tavriyski svyni» Skadovsk district, Kherson region are given. The introduction of intensive technology allowed us to obtain good results productivity of animals. It is established that in the breeding factory LLC «Tavriyski svyni» are bred and grown such breeds of pigs that are unsurpassed in the reproductive, fattening and meat quality in Ukraine. Branch of pig on the farm has become a cost-effective and competitive economy of the region and the country.