Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «степовий» в умовах ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області.

Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.4.082

Автор
В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
С. В. Кіш, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено результати роботи зі свинями породи дюрок і передумови створення внутрішньопорідного типу «Степовий». Проаналізовано продуктивні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок
української  селекції «Степовий» (ДУСС)  в  умовах  ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області. Представлено результати бонітування  свиней  вищезазначеного  типу,  так,  за  комплексом  ознак  стадо
свиней  розподіляється  таким  чином:  класу  еліта-рекорд  відносять кнурів – 84%, маток – 32%, до класу еліта відповідно 16% і 68 відсотків відповідно. Це свідчить, що основне поголів’я маток та кнурів
стада відповідає лише класу еліта-рекорд і еліта. Установлено, що в умовах «Племзавод «Степной» створено умови, які сприяють прояву генетичного потенціалу продуктивності свиней.

Ключові слова
порода дюрок, українська селекція, продуктивні якості, внутрішньопорідний тип.

Стаття
В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. В. Кіш. Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «степовий» в умовах ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області

Список використаних джерел

1.  Рибалко В. П. Не тільки збільшувати виробництво, але й не знижувати якість свинини / В. П. Рыбалко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв. — 2006. — Спеціальний випуск 3 (35). — Т. 2. — С. 4—7.
2.  Топіха В. Племіне господарство свиней спеціалізованих м’ясних порід / В. Топіха, В. Лихач // Твариництво України. — 2003. — № 6. — С. 10—11.
3.  Топіха В. Інтенсивне ведення галузі свинарства / В. Топіха, А. Волков // Твариництво України. — 2003. — № 8. — С. 2—4.
4.  М’ясні генотипи свиней південного регіону України / [В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, С. І. Луговий та ін.]. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — 350 с.
5.  Топіха В. С. Нове селекційне досягнення в Україні – Внутрішньопородній тип свиней породи дюрок «Степовой» / В. С. Топіха, А. А. Волков // Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії : Сільськогосподарські науки. — Х. : РВВ ХДЗВА, 2007. — Вип. 15 (40). — Ч. 1. — С. 25—30.
6.  Лихач В. Я.  Продуктивні  якості  свиней  внутрішньопорідного  типу  породи  дюрок української  селекції «Степовий» /  В. Я. Лихач, О. М. Романова //  Технологія  виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2010. — Вип. 3 (72). — С. 21—22.
7.  Топиха В. С.  Дюроки  украинской  селекции /  В. С. Топиха //  Свиноводство. — 1993. — № 2—3. — С. 11—14.
8.  Волков А.  Ефективність  схрещування  свиней  породи  дюрок  з  великою  білою / А. Волков, Г. Бекасова // Тваринництво України. — 2001. — № 8. — С. 12—13.
9.  Інструкція з бонітування свиней; Інструкція з ведення племінного обліку у свинарстві. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. — 64 с.

В. С. Топиха, В. Я. Лихач, С. В. Киш. Результаты племенной работы с внутрипородные типу свиней породы дюрок украинской селекции «Степовой»  в  условиях ПАО «Племзавод«  Степной »Запорожской области.
Приведены результаты работы со свиньями породы дюрок и предпосылки создания внутрипородного типа «Степной». Проанализированы продуктивные качества  внутрипородного  типа  свиней  породы  дюрок  украинской  селекции «Степной» (ДУСС)  в  условиях  ПАО «Племзавод «Степной»  Запорожской  об-
ласти. Представлены результаты бонитировки свиней вышеупомянутого типа, так, по комплексу признаков стадо свиней распределяется следующим образом: класса элита-рекорд имеют 84% хряков, 32% маток, к классу элита соответственно 16% и 68%. Это свидетельствует, что основное поголовье маток и
хряков стада соответствует только классу элита-рекорд и элита. Установлено, что в условиях «Племзавод «Степной» созданы условия, которые способствуют проявлению генетического потенциала продуктивности свиней.

V. Topiha, V. Likhach, S. Kish.  The results of breeding work with interbreed type of Duroc pigs breed of Ukrainian selection «Steppe» in terms of PJSC «Pedigree farm «Stepnoy» Zaporozhye region.
The results of the work with the Duroc pigs breed and conditions of creating intrabreed type «Steppe» are given. The productivity of interbreed pigs type of Duroc breed of Ukrainian selection «Steppe» (DUSS) in terms of PJSC «Pedigree farm «Steppe» Zaporozhye region are analyzed. The article presents the results of the appraisal pigs of aforementioned type, for complex traits, the herd of swine as follows: class elite-record have 84% of boars, 32% sows, to the class of elite respectively 16% and 68%. This indicates that the main herd of females and boars herd corresponds only to the class of elite-record and the elite. It is established that the conditions of «Pedigree farm «Steppe» had created the conditions that contribute to the manifestation of the genetic potential of productivity of pigs.