Економічна ефективність вирощування цьоголіток підвищеної маси

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 639.312.07(477)

Автор
Г. А. Данильчук, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

Представлено дослідження впливу технологічних параметрів на ефективність вирощування цьоголіток коропа і рослиноїдних риб у полікультурі. Вивчено вплив технологічних параметрів на рибогосподарські показники експериментальних ставів та визначено економічну ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу у полікультурі за ресурсозберігаючою технологією. Визначено оптимальні параметри ресурсозберігаючої технології для вирощування рибопосадкового матеріалу підвищеної маси.

Ключові слова
цьоголітки, вирощування, параметри, структура полікультури, підгодівля риби, середня індивідуальна маса, вихід, собівартість, рентабельність, економічна ефективність.

Стаття
Г. А. Данильчук. Економічна ефективність вирощування цьоголіток підвищеної маси.

Список використаних джерел

1. Шерман І. М. Технологія виробництва продукції рибництва : підручник / І. М. Шерман, В. Г. Рилов. — К. : Вища освіта, 2005. — 351 с.
2. Шерман І. М. Ставове рибництво / І. М. Шерман. — К. : Урожай, 1994. — 336 с.
3. Шерман І. М. Рибництво / І. М. Шерман, Г. П. Краснощок, Ю. В. Пилипенко. — К. : Урожай, 1992. — 192 с.
4. Сысоев Н. П. Экономика рыбной промышленности / Н. П. Сысоев. — М. : Агропромиздат, 1989. — 454 с.
5. Чернявский Г. И. Экономика рыбной промышленности / Г. И. Чернявский. — М. : Агропромиздат, 1987. — 248 с.

Г. А. Данильчук. Экономическая эффективность выращивания сеголеток повышенной массы.
Изучалось влияние технологических параметров на эффективность выращивания сеголеток карпа и растительноядных рыб в поликультуре. Изучено влияние технологических параметров на рыбохозяйственные показатели экспериментальных прудов и определена экономическая эффективность выращивания рыбопосадочного материала в поликультуре при ресурсосберегающей технологии. Определены оптимальные параметры ресурсосберегающей технологии для выращивания рыбопосадочного материала повышенной массы.

G. Danilchuk. Economic efficiency of fingerlings’ cultivation with increased mass.
The effect of process parameters on the efficiency of growing fingerlings carp and herbivorous fish in polyculture was studied. The influence of technological parameters on the performance of the experimental fishery ponds was investigated to determine the economic efficiency of growing fish seed in polyculture with resource-saving technology. The optimum parameters of resource-saving
technology for growing fish seed with increased mass were defined.