Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 338.583:658

Автор
М. В. Дубініна, доктор економічних наук, доцент
О. І. Лугова, здобувач
Миколаївський національний аграрний університетАнотація

Обґрунтовано актуальність проблеми управління трансакційними витратами, яке б забезпечувало зміцнення економічного потенціалу підприємства. Встановлено, що управлінські рішення в сфері управління трансакційними витратами реалізуються через сукупність заходів цілеспрямованого впливу на величину та структуру даних витрат. Визначено складові трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства.

Ключові слова
трансакційні витрати, сільськогосподарське підприємство, управління, складові, економічний потенціал.

Стаття
М. В. Дубініна, О. І. Лугова. Значення трансакційних витрат у формуванні економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства.

Список використаних джерел

1. Аузан А. А. Институциональное проектирование реформ: опыт и попытка прогнозирования / А. А. Аузан. — М. : ГУ ВШЭ, 2007. — 24 с. — (Препринт WP10/2007/09).
2. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 397 с.
3. Потенціал підприємства: формування та використання : підручник / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва та ін. — 2-е вид. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 248 с.
4. Краснокутська Н. С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : моногр. / Н. С. Краснокутська. — Харків : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. — 247 с.
5. Клейнер Г. Б. Эволюция институциональних систем / Г. Б. Клейнер ; ЦЭМИ РАН.— М. : Наука, 2004. — 240 с.
6. Норт Д. Інституції, інституційні зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. — К. : Основи, 2000. — 198 с.
7. Стукач В. Ф. Трансакционные издержки в АПК : измерение, информация, регулирование : монография / В. Ф. Стукач, Е. А. Асташова, О. В. Шумакова. — Омск : ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. — 212 с.
8. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія / О. Г. Шпикуляк. — К. : ННЦ ІАЕ, 2009. — 480 с.

М. В. Дубинина, О. И. Луговая. Значение трансакционных издержек в формировании экономического потенциала сельскохозяйственных предприятий.
Статья посвящена изучению влияния трансакционных издержек на формирование экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия. Обоснована актуальность проблемы управления трансакционными издержками, которое бы обеспечивало укрепление экономического потенциала предприятия. Установлено, что управленческие решения в сфере управления трансакционными издержками реализуются через совокупность мер целенаправленного воздействия на величину и структуру данных расходов. Исследованы составляющие трансакционных издержек.

M. Dubinina, O. Lugova. Meaning of transaction costs of agrarian enterprises’ economic potential.
The article studies the impact of transaction costs on the formation of the economic potential of agrarian enterprises. The structure of the economic potential of agrarian enterprises was discussed. It was noted that with the change of agrarian enterprise’s position, its potential is also transformed. Its structure also became more complicated.