Інфраструктура інформаційного обслуговування агробізнесу

Номер, рік

4(81), 2014
УДК 330:631.1

Автор
В. В. Клочан, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація

У статті досліджено основні проблем розвитку інфраструктури інформаційного обслуговування сільського господарства, висвітлено варіанти покращення інформаційної інфраструктури аграрного сектора економіки, обґрунтовано основні напрямків удосконалення інформаційної інфраструктури аграрного сектора економіки.

Ключові слова:

агробізнес, аграрний сектор, інфраструктура, інформаційна система.

Стаття
В. В. Клочан. Інфраструктура інформаційного обслуговування агробізнесу.

Список використаних джерел

1. Безкровний М. Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : навч. посібник / Михайло Федорович Безкровний. — К. : Каравела, 2008. — 456 с.
2. Бородіна О. М. Цільова місія, принципи та методи діяльності консультаційної служби та її взаємодія з іншими інструментами державного впливу на сільськогосподарський розвиток // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві : зб. наук. праць / Ред. колегія : Кропивко М. Ф., Кирницький О. Д., Стегура Т. М. — К. : ІАЕ УААН, 2000. — № 3. — С. 291—298.
3. Меняйкин Д. В. Информационные системы и их применение в АПК / Д. В. Меняйкин, А. О. Таланова // Молодой ученый. — 2014. — № 3. — С. 485—487.
4. Роль консалтинговой деятельности в технико-технологическом переоснащении сельского хозяйства / А. Т. Стадник, Д. М. Матвеев, М. Г. Крохта, П. П. Холодов ; Новосиб. гос. аграр. ун-т. — Новосибирск : НГАУ, 2013. — 200 с.

В. В. Клочан. Инфраструктура информационного обеспечения агробизнеса.
В статье исследованы основные проблемы развития инфраструктуры информационного обеспечения сельского хозяйства, освещены варианты улучшения информационной инфраструктуры аграрного сектора экономики, обоснованы основные направления совершенствования информационной инфраструктуры аграрного сектора экономики.

V. V. Klochan. Infrastructure information support agribusiness.
In the article the basic problems of information support of agriculture infrastructure and its development are researched. The options to improve the information infrastructure of the agrarian sector of the economy are given. The main trends of the information infrastructure of the agrarian sector of the economy are substantiated.