Удосконалення методу ланцюгових підстановок при аналізі факторів формування прибутку підприємства

Номер, рік

4(81), 2014
УДК 658.155:65.012.12.003.1

Автор
О. Ю. Скоромна, аспірантка
Науковий керівник:
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

У статті досліджено метод ланцюгових підстановок при визначенні факторів впливу на прибуток сільськогосподарських підприємств. Проведено удосконалення традиційного методу ланцюгових підстановок та наведено рекомендації щодо його використання на підприємствах в сучасних умовах.

Ключові слова
прибуток, факторний аналіз прибутку, метод ланцюгових підстановок, ефективність сільськогосподарського виробництва.

Стаття
О. Ю. Скоромна. Удосконалення методу ланцюгових підстановок при аналізі факторів формування прибутку підприємства.

Список використаних джерел

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В. Г. Андрійчук. — 2-ге вид., допов. і перероб. — К. : КНЕУ, 2002. — 624 с.
2. Саблук П. Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період / П. Т. Саблук // Економіка АПК. — 2008. — № 4. — С. 19—37.
3. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 7-ме вид., без змін. — К. : КНЕУ, 2008. — 552 с.
4. Мельник Л. Ю. Фактори впливу на прибутковість аграрних підприємств / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко, Л. Л. Мельник // Економіка АПК. — 2010. — № 5. — С. 79—86.
5. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : [учебник] / Г. В. Савицкая. — М. : ИНФРА-М, 2006. — 423 с.
6. Іщенко Н. А. Факторний аналіз формування прибутку підприємства / Н. А. Іщенко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. — 2010. — Вип. 17. — С. 20—25.
7. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз / Н. В. Тарасенко. — Львів : Магнолія плюс, 2005. — 344 с.
8. Демченко Т. А. Методи економічного аналізу та їх особливості / Т. А. Демченко, Н. О. Лисенко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. — 2011.— № 2.— С. 179—184.
9. Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент : учеб. пособ. / Ю. Н. Воробьев. — Симферополь : Таврия, 2007. — 632 с.

Е. Ю. Скоромная. Усовершенствование метода цепных подстановок при анализе факторов формирования прибыли предприятия.
В статье исследован метод цепных подстановок при определении факторов влияния на прибыль сельскохозяйственных предприятий. Представлено усовершенствование традиционного метода цепных подстановок, приведены рекомендации по его использованию на предприятиях в современных условиях.

E. Skoromna. Improvement of the method of chain substitutions in the analysis of the factors forming the company’s profit.
The paper studied the method of chain substitutions at determining factors impact on farm income. A traditional method of improving chain substitutions and given recommendations on its use in enterprises in modern conditions.