Досвід створення промислового свинарства в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 330.341.1:63

Автор
В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено приклад створення підприємства з ведення промислового свинарства та бази для проведення науково-навчальної діяльності викладачів та студентів Миколаївського НАУ в умовах СГПП «Техмет-Юг». Переобладнання приміщень для виробництва свинини провели шляхом перепрофілювання існуючих будівель з раціональнішим використанням виробничих площ. Проаналізували продуктивність тварин угорської селекції з урахуванням лінійної належності.

Ключові слова
свинарство, виробництво свинини, штучне осіменіння, утримання.

Стаття
В. С. Топіха, С. М. Галімов, О. О. Стародубець. Досвід створення промислового свинарства в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області.

Список використаних джерел

1. Топіха В. С. Вдосконалена технологія виробництва свинини / В. С. Топіха, О. О. Стародубець, Т. В. Гуднікова // Тваринництві України. — 2009. — № 5. — С. 9—11.
2. Технологія виробництва продукції свинарства : навч. посіб. / [В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий та ін.] ; за ред. В. С. Топіхи. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 453 с. : іл.
3. Повод М. Порівняння різних технологій утримання свиней / М. Повод, Б. Шаталін // Agroexpert : практичний посібник аграрія. — 2010. — № 10. — C. 54—57.
4. Галімов С. М. Використання м’ясних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області / С. М. Галімов // Збірник наукових праць ПДАТУ.— Кам’янець-Подільський : ВНАУ, 2013. — Вип. 21.— С. 60—62.
5. Галімов С. М. Досвід використання кнурів породи п’єтрен угорської селекції в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області / С. М. Галімов // Збірник наукових праць ВНАУ. — Віниця : ВНАУ, 2013. — Вип. 6 (68). — С. 102—107.

В. С. Топиха, С. Н. Галимов, А. А. Стародубец. Опыт образования промышленного свиноводства в условиях СХЧП «Техмет-Юг» Николаевской области.
В статье приведен пример создания предприятия из ведения промышленного свиноводства и базы для проведения научно-учебной деятельности преподавателей и студентов Николаевского НАУ в условиях СХЧП «Техмет-Юг». Переоборудование помещений для производства свинины провели путем перепрофилирования существующих зданий с более рациональным использованием производственных площадей. Проанализировали продуктивность животных венгерской селекции с учетом линейной принадлежности.

V. Topikha, S. Galimov, A. Starodubetz. Experience of industrial pig farming formation in the conditions of APE «Techmet-South» in Mykolaiv region.
There is an example of the creation of the enterprise conducting industrial pig and base for scientific learning activities of teachers and students in terms of Mykolayiv NAU in the conditions of APE «Techmet-South». The refurbishment of premises for pork production by conversion of existing buildings with more efficient use of production space is proposed. The productivity of animals’ Hungarian selection based on linear supplies was analyzed.