Щодо доповнення показників оцінки ефективності вирощування багаторічних трав

УДК 338.43:633.2.003.131

Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті доведено необхідність доповнення показників економічної ефективності вирощування багаторічних трав грошовими еквівалентами підвищення ґрунтової родючості та нагромадження азоту в ґрунті.

Ключові слова
багаторічні трави, сіно, азот, гумус, економічна ефективність, грошовий еквівалент.

Н. В. Цуркан. Щодо доповнення показників оцінки ефективності вирощування багаторічних трав.

1. Нагайчук В. В. Основні резерви зниження витрат сільськогосподарського підприємства / В. В. Нагайчук, Т. В. Порицька // Наука й економіка. — 2012. — № 1 (25). — С. 146—149.
2. Tsurkan N. The necessary directions of development of production of perennial grasses in the South of Ukraine [Електронний ресурс] / Natalya Tsurkan // Banat’s Journal of
Biotechnology. — May, 2014. — Vol. 9. — Р. 30—33. — Режим доступу : http://www.bjbabe.ro/category/volume-1-may/volume-9-may/page/2/.
3. Чипляка С. П. Насінництво багаторічних трав [Електронний ресурс] / С. П. Чипляка, М. В. Подлєсний // Агробізнес сьогодні. — 2013. — № 5 (252). — Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-00/1506-2013-04-08-12-29-02.html.
4. Антипова Л. К. Виробництво насіння люцерни в Степу України / Л. К. Антипова // Миколаїв : МДАУ, 2009. — 227 с.
5. Маркін О. М. Родючість ґрунтів Запорізької області – минуле і сьогодення / О. М. Маркін, О. В. Головченко, С. Р. Михайлова // Наук. праці : наук.-метод. журнал.
Екологія. — Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2008. — Т. 81. — Вип. 68. — С. 21—23.

Н. В. Цуркан. Дополнение показателей оценки эфективности выращивания многолетних трав.
В статье доказана необходимость дополнения показателей экономической эффективности выращивания многолетних трав денежными эквивалентами повышения почвенного плодородия и накопления азота в почве.

N. Tsurkan. The additional indicators of perennial grasses’ cultivation effectiveness assessment.
In the article the necessity of the economic addition indicators is shown. It is necessary to create new terms ofmoney equivalents, which influences the efficiency of perennial grasses’ cultivation for the soil fertility and nitrogen accumulation in the soil.