Стан сільськогосподарських угідь у Миколаївській області: екологічний аспект

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 631.95:332.3(477.73)

Автор
К. В. Якушова, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано стан сільськогосподарських угідь у Миколаївській області у розрізі екологічних індикаторів. Виявлено проблеми та визначено перспективи розвитку екологобезпечного землекористування в області. Обґрунтовано заходи щодо підвищення рівня екологізації землекористування.

Ключові слова
екологічна безпека, політика екологізації, землекористування, екологобезпечне землекористування.

Стаття
К. В. Якушова. Стан сільськогосподарських угідь у Миколаївській області: екологічний аспект.

Список використаних джерел

1. Горлачук В. В. Управління земельними ресурсами : навчальний посібник / В. В. Горлачук, В. Г. В’юн, А. Я. Сохнич. — Миколаїв, 2002. — 314 с.
2. Котикова О. І. Теоретико-методологічні основи стійкого розвитку землекористування / О. І. Котикова. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — 245 с.
3. Програма охорони та підвищення родючості ґрунтів Миколаївської області на 2004-2015 роки. — Миколаїв, 2003. — 167 с.
4. Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.duecomk.gov.ua/
5. Сільське господарство Миколаївщини / за редакцією З. А. Лук’яненко ; Головне управління статистики у Миколаївський області. — Миколаїв, 2014. — 316 с.
6. Головне управління статистики у Миколаївський області [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mk.ukrstat.gov.ua/
7. Юркевич Є. О. Агробіологічні основи сівозмін Степу України : монографія / Є. О. Юркевич, Н. П. Коваленко, А. В. Бакума. — Одеса : ВМВ, 2011. — 237 с.

К. В. Якушова. Состояние сельскохозяйственных угодий в Николаевской области: экологический аспект.
В статье проанализировано состояния сельскохозяйственных угодий в Николаевской области в разрезе экологических индикаторов. Выявлены проблемы и определены перспективы развития экологобезопасного землепользования в области. Предложен ряд мероприятий, способствующий увеличению уровня экологизации производства.

С. Yakushova. Condition of the agrarian land in Mykolayiv region: an environmental aspect.
The article analyzes the state of the environmental safety of agrarian land use in Mykolayiv region. The problems and prospects of environmental agrarian land use in the region were defined. It is defined the list of measures that the government of Ukraine should introduce for the purpose of cleaner production.