Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні україни

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 633.21:631.599(477.7)

Автор

Л. К. Антипова, доктор сльськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати трирічних досліджень росту і розвитку багаторічних злакових трав у посушливих умовах південного Степу України на прикладі Миколаївської області з метою визначення найбльш продуктивних з них для змцнення кормової бази. Згідно з отриманими даними, кращими за кормовою продуктивністю виявилися посви стоколосу безостого, райграсу високого і пирію середнього, які забезпечують більш раціональне використання вологи рослинами опадів і, відповідно, формування вищої урожайності. Встановлено до-
цільність вирощування цих культур в досліджуванй зоні.

Ключові слова
види багаторічних злакових трав, облистяність, погодно-кліматичні умови, урожайність, кормопротеїнові одиниці, обмінна енергя.

Л. К. Антипова. Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України

Список використаних джерел:

1. Концепція розвитку кормовиробництва в Україні на період до 2025 року / Петриченко В. Ф., Корнійчук О. В. , Бабич А. О. та ін. — Вінниця, 2014. —12 с.
2. Цуркан Н. В. Стан і тенденції розвитку виробництва багаторічних трав у південному Степу України / Н. В. Цуркан // Корми і кормовиробництво : міжв. темат. наук. зб. — Вінниця, 2012. — № 74. — С. 48—52.
3. Николаев Е. В. Многолетние травы на Крымском полуострове / Е. В. Николаев, И. М. Гачков, Д. П. Дударев — Симферополь, 2005. —165 с.
4. Голобородько С. П. Люцерна : научно-производственное издание / С. П. Голобородько, В. С. Снеговой, Г. В. Сахно. — Херсон : Айлант, 2007. —328 с.
5. Цуркан Н. В. Розвиток виробництва насіння багаторічних трав / Н. В. Цуркан, Л. К. Антипова // Корми і кормовиробництво. —2013. — Вип. 77.— С. 73—76.
6. Довідник поживності кормів /[М. М. Карпусь, С. І. Карпович, А. В. Малієнко та ін.] ; за ред. М. М. Карпуся. — К. : Урожай, 1988.— 400 с.
7. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник /[Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Бондарчук] ; за заг. ред. В. О. Проваторова. —2-ге вид. , стер. — Суми : Університетська книга,2009. —489 с.
8. Утеуш Ю. А. Кормові ресурси флори України. Інтродукція, біологія, використання, основи вирощування, економічна доцільність впровадження в культуру / Ю. А. Утеш, М. Г. Лобас. — К. : Наукова думка, 1996. — 220 с.

Л. К. Антипова. Отдельные аспекты формирования урожайности многолетних злаковых трав на юге Украины.
Представлены результаты трехлетних исследований роста и развития многолетних злаковых трав в засушливых условиях южной Степи на примере Николаевской области с целью определения наиболее продуктивных из них для укрепления кормовой базы животновоства. Согласно полученным данням, наибольшей продуктивностью характеризуются растения костреца безостого, райграса высокого и пырея среднего, которые обеспечивают более рациональное использование влаги растениями и, соответственно, формирования большей урожайности. Установлена целесообразность выращивания этих культур в исследуемой зоне.

L. Antipova. Separate aspects forming of productivity of long-term cereal herbsin thesouth ofUkraine.
The results of three years of research on the growth and development of perennial grasses in the arid conditions ofsouthern steppe onthe example of the Mykolaiv region are put for ward in order to determine the most productive of them to strengthen the food base.