Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 657:658.27

Автор
Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто нормативно-правові особливості обліку основних засобів. Окреслено проблемні аспекти у бухгалтерському та подат-ковому законодавстві, які негативно впливають на ефективність використання основних засобв. Розроблено рекомендацї щодо удо-сконалення обліку основних засобв, які сприятимуть нарощуванню ресурсного потенціалу підприємств, забезпечуючи їх ефективне господарювання.

Ключові слова
основні засоби, законодавство, бухгалтерський облік, податковий облк, вартість, амортизаця.

Стаття
Н. В. Потриваєва. Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів

Список використаних джерел:
1. Гуторов А. О. Корпоратизація сільського господарства в Україні / А. О. Гуторов // Економіка і прогнозування. —2012. — №4. — С.84.
2. Топ 100 латифундистов Украины[Електронний ресурс] : веб-сайт агропорталу Latifundist.com — Режим доступу : http://latifundist.com/rating/top100#81.
3. Найбільші агрохолдинги України-2014[Електронний ресурс] : дослідження Асоціація«Український клуб аграрного бізнесу». — Режим доступу : http://ucab.ua/ua/ukab_proponue/doslidzhennya/naybilshi_agrokholdingi_ukraini_2014/.
4. Развитие аграрного сектора способствует улучшению экономики Украины – мнение[Електронний ресурс] : веб-сайт агропорталу Latifundist.com. — 2014 — Режим доступу : http://latifundist.com/novosti/19619-razvitie-agrarnogo-sektora-sposobstvuet uluchsheniyu-ekonomiki-ukrainy–mnenie.
5. Сільське господарство України 2013 : статистичний збірник. — К. : Державна служба статистики України,2014.— 399 с.
6. Саблук П. Т. Реалізація механізму реформ в аграрній сфері / П. Т. Саблук // Економіка АПК. — 2011. — №10.— С. 3—6.
7. Андрійчук А. Великі, аграрні та ефективні[Електронний ресурс] / А. Андрійчук // АгроБізнес кур’єр. — 2010. — № 19. — Режим доступу : http://agrobiz.com.ua/publications/6-velyki-agrarni-ta-efektyvni.
8. Валентинов В. Л. Вертикальна координація як фактор забезпечення еквівалентності міжгалузевих відносин в АПК / В. Л. Валентинов // Економіка АПК. — 2008. — № 6. — C. 15—19.
9. Дем’яненко С. І. Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? / С. І. Демяненко. — К.  : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2008. — 20 c. М. И.

Н. В. Потриваева. Нормативно-правовые особенности и проблемные аспекты учёта основных средств.
Рассмотрены нормативно-правовые особенности учета основных средств. Определены проблемные аспекты в бухгалтерском и налоговом законодательстве, которые негативно влияют на эффективность использования основных средств. Разработаны рекомендации по совершенствованию учета основных средств, которые будут способствовать наращиванию ресурсного потенциала предприятий, обеспечивая их эффективное хозяйствование.

N. V. Potryvaieva. The legal and regulatory features of fi xed assets accountingand theirproblematic aspects.
The legal and regulator y features of fi xed assets accounting were considered. The problematic aspects of accounting and tax legislation that have a negative impact on the effi ciency of fi xed assets were identifi ed. The recommendations for the improvement of asset accounting, which will help to develop the resource potential of enterprises, ensuring their effective management were given.