Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 338.43:633.2

Автор

Комплексна оціна розвиту виробництва продукції багаторічних трав

І. І. Червен, доктор екоомчних наук, професор
Н. В. Цуркан, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано стан розвитку виробництва продукцї багаторічних трав у господарствах Півдня України в ретроспективі. Доведено недотримання науково обґрунтованих норм щодо структури сівозмін, що характеризується стримуванням розвитку тваринництва та погіршенням показників родючості ґрунтів.

Ключові слова
структура посівних площ, багаторічні трави, родючість ґрунту, азот, прогнозоване поголів’я.

Стаття
І. І. Червен, Н. В. Цуркан. Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав

Список використаних джерел
1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
2. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 N 854.— Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.14591.0
3. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-III. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
4. Табачник пояснив, що підручники без його «благословення» психологічно шкідливі для школярів [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/85822
5. Адрущенко В. П. Освітня політика / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв. — К. : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 368 с.
6. Михайличенко О. В. Класифікація наук та визначення поняття суспільно-політичних дисциплін // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / О. В. Михайличенко. — Суми : СумДПУ, 2011. — № 1. — С. 4—14.
7. The European Higher Education Areain 2012: Bologna Process Implementation Report [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/EC-30-12-534/EN/EC-30-12-534-EN.PDF
8. Мухаев Р. Т. Политология. Конспект лекций : учебное пособие / Р. Т. Мухаев.— М. : Проспект, 2011. — 224 с.
9. Маркс Д. Академические стандарты как общественное благо. Возможности для оппортунистического поведения / Д. Маркс // Вопросы образования. — 2005. — № 4. — С. 127—151.
10. Кузьминов Я. И. Академическая свобода и стандарты поведения / Я. И. Кузьминов, М. М. Юдкевич // Вопросы экономики. — 2007. — № 6. — С. 80—93.

В. А. Ханстантинов. Соблюдение академических стандартов – залог качественного учебника.
В статье проанализирована роль учебника в учебном процессе. Освещены типичные недостатки, ухудшающие качество учебника, и раскрыты причины их появления. Предложен ряд подходов, направленных на минимизацию отклонений от академических стандартов при подготовке учебных изданий к печати.

V. Khanstantinov. The academic standards compliance as the key to high quality textbooks.
The article analyzes the role of textbooks in the education. It deals with the typical shortcomings which decrease quality of textbooks. The author identifies the reasons for such occurrence. Certain policies aiming to minimize deviations from the academic standards in the preparation of educational printed books are analyzed.