Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України

Номер, рік
4(81), 2014
УДК 631.145(477)

Автор
М. І. Підгребельна, аспірант
Б. І. Шувар, кандидат економічних наук
Львівський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні проблеми, пов’язані з функціонуванням великотоварного сльськогосподарського виробництва. Увага приділена з’ясуванню переваг і недоліків великотоварного виробництва (SWOT-аналз). Визначено найбльші аграрні підприємства в Україні. Проаналізовано динаміку розміру земельної площі пд великотоварним виробництвом та структуру великотоварного виробництва. Обґрунтовано потребу в удосконаленні законодавства щодо обмеження концентрацї земель в руках великих агровиробників.

Ключові слова
концентрація, орендні вдносини, земельні ресурси, сльськогосподарські підприємства, агрохолдинги.

Стаття
М. І. Підгребельна, Б. І. Шувар. Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України

Список використаних джерел

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
2. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 N 854.— Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.14591.0
3. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-III. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
4. Табачник пояснив, що підручники без його «благословення» психологічно шкідливі для школярів [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/85822
5. Адрущенко В. П. Освітня політика / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельєв. — К. : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 368 с.
6. Михайличенко О. В. Класифікація наук та визначення поняття суспільно-політичних дисциплін // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / О. В. Михайличенко. — Суми : СумДПУ, 2011. — № 1. — С. 4—14.
7. The European Higher Education Areain 2012: Bologna Process Implementation Report [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/EC-30-12-534/EN/EC-30-12-534-EN.PDF
8. Мухаев Р. Т. Политология. Конспект лекций : учебное пособие / Р. Т. Мухаев.— М. : Проспект, 2011. — 224 с.
9. Маркс Д. Академические стандарты как общественное благо. Возможности для оппортунистического поведения / Д. Маркс // Вопросы образования. — 2005. — № 4. — С. 127—151.
10. Кузьминов Я. И. Академическая свобода и стандарты поведения / Я. И. Кузьминов, М. М. Юдкевич // Вопросы экономики. — 2007. — № 6. — С. 80—93.

М. И. Подгребельная, Б. И. Шувар. Особенности деятельности крупнотоварных аграрных предприятий и их влияние на аграрный рынок Украины.
В статье освещены основные проблемы, связанные с функционированием крупнотоварного сельскохозяйственного производства. Внимание уделено определению преимуществ и недостатков крупнотоварного производства (SWOT анализ). Определены самые большие аграрные предприятия на Украине. Проанализирована динамика площади земли под крупнотоварным производством и его структура. Обоснована необходимость совершенствования законодательства по ограничению концентрации земель в руках крупных агропроизводителей.

M. Pidhrebelna, B. Shuvar. Features of the large commodity farms and  their impact onthe agrarian marketof Ukraine.
The ar ticle examines the main issues related to the large commodity agrarian production. Attention is dedicated to its advantages and disadvantages (SWOT analysis).The largest agrarian enterprises inUkraine were defi ned. The dynamics oflandfor large commodityproduction andits structure wereanalyzed. Theneed to improve legislation to limit the concentration of lands, which belong to the large agrarian producerswasproved.