Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій

Номер, рік
1(82), 2015
УДК 314.17

Автор
Н. О. Шишпанова, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено сучасні тенденцї демографічного розвитку сльських територй, обґрунтовано вплив основних демографічних чинників та формування трудового потенціалу, визначено регіональні особливості розвитку демографічної ситуацї на селі.

Ключові слова
демографічна ситуаця, трудовий потенцал, сільські територї.

Стаття
Н. О. Шишпанова. Вплив Демографічної Ситуації На Відтворення Трудового Потенціалу Сільських Територій

Список використаних джерел

1. Населення Миколаївщини 2013 / Головне управління статистики у Миколаївській області. — Миколаїв, 2014. —180 с.
2. Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу[Електронний ресурс] / Рада національної безпеки і оборони України. — Режим доступу : http://www.rnbo.gov.ua
3. Хорунжий М. Й. Економіка села в контексті організаційно-економічних трансфор-мацій / М. Й. Хорунжий // Економіка АПК.— 2010. — № 11. — С. 136—141.
4. Жибак М. М. Розвиток трудового потенціалу села західного регіону: монографія / М. М. Жибак. — Тернопіль : Астон, 2010. — 336 с.

Н. А. Шишпанова. Влияние демографической ситуации на воспроиз-ведение трудового потенциала сельских территорий.
В статье освещены современные тенденции демографического развития сельских территорий, обосновано влияние основных демографических факторов и формирования трудового потенциала, определены региональные особенности развития демографической ситуации на селе.

N. Shyshpanova. The demographic situation on the reproduction of laborpotential ofrural areas.
The ar ticle highlights the current trends of demographic development of ruralareas, reasonablyimpact ofmajor demographic factors andtheformation of labor potential, defi ned regional characteristics of the demographic situation in the countr yside.