Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора

Номер, рік
4(82), 2015
УДК 338.43(477):339.9

Автор

Інвестиційно-інноваційні передумови формування еономічної безпеи аграрного сектора

О. М. Зуб, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статі розглянуто теоретичні аспекти інвестиційно-інноваційної безпеки аграрного сектора як передумови для формування економчної безпеки галузі. Обґрунтовано необхідність забезпечення інвестиційно-нноваційної безпеки з використанням потенціалу підприємств аграрного сектора на інноваційних засадах. Виявлено фактори впливу на нвестиційно-нноваційну діяльність аграрного сектора та запропоновано використання аграрних записок як засб фнансування інноваційної діяльності в аграрнй сфері.

Ключові слова
інвестицї, нновацї, нвестиційно-нноваційна безпека, економічна безпека, аграрний сектор, аграрні розписки.Стаття
О. М. Зуб. Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора

Список використаних джерел:
1. Гудзь О. Є. Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств[Електронний ресурс] / О. Є. Гудзь. — Режим доступу : http://agrofi n.com.ua/
fi les/gudz_34.pdf
2. Вишневська О. М. Екологічні пріоритети у розвитку економіки країни / О. М. Вишневська // Інноваційні економіка. — 2014. — №2. — С. 52—55.
3. Інвестиційний клімат в Україні та проблема реалізації інвестиційного потенціалу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2014/investytsijnyj
klimat-v-ukrajini-ta-problema-realizatsiji-investytsijnoho-potentsialu/
4. Коваленко С. О. Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення / С. О. Коваленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2012. — № 38. — С. 366—368.
5. Кожемякіна М. Ю. Інвестиційне забезпечення як основа розвитку аграрної економіки України / М. Ю. Кожемякіна // Економіка АПК.— 2011.— № 12. — С. 68—73.
6. Лопатюк Р. І. Інвестиційне забезпечення підприємств аграрної сфери[Електронний ресурс] / Р. І. Лопатюк. — Режим доступу : http://www.ukr .vipreshebnik.ru/investmen/4527-investitsijnezabezpechennya-pidpriemstv-agrarnoji-sferi.html
7. Державна служба статистики України[Електронний ресурс] : офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
8. European Business Association[Електронний ресурс] : офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.eba.com.ua/uk
9. Семина Л. А. Развитие инвестиционно-инновационной деятельности в аграрном секторе : монография / Л. А. Семина, И. С. Санду. — Барнаул : Алт. Ун-т, 2013. — 208 с.

О. Н. Зуб. Инвестиционно-инновационные предпосылки формирования экономической безопасности аграрного сектора.
В статье рассмотрены теоретические аспекты инвестиционно-инновационной безопасности аграрного сектора как предпосылки для формирования экономической безопасности отрасли. Обоснована необходимость обеспечения инвестиционно-инновационной безопасности с использованием потенциала предприятий аграрного сектора на инновационных принципах. Выявлены факторы влияния на инвестиционно-инновационную деятельность аграрного сектора и предложены аграрные записки как средство финансирования инновационной деятельности в аграрной сфере.

O. Zub. Investment and innovation background of formation of economic security agriculturalsector.
The article reviews the theoretical aspects of investment and innovation securit yofthe agriculturalsector ,as a prerequisite for the formation of economic securit y industr y. The necessity of ensuring the security of investment and innovation capacit y of enterprises using agricultural sector on innovative principles. Factor s effect on investment and innovation activities of the agricultural sector and agricultural proposed notes asa means of fi nancing innovation in agriculture.